Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­va ete­nee koh­ti hyväksymistä

Yleis­piir­tei­nen osay­leis­kaa­va ohjaa tule­vai­suu­des­sa Kii­min­ki­jo­ki­var­ren kylien maan­käyt­töä. Osay­leis­kaa­val­la osoi­te­taan kylä­sel­vi­tyk­sen peri­aat­tei­den mukai­ses­ti par­hai­ten raken­ta­mi­seen sovel­tu­vat kyläalueet.

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van laa­din­ta käyn­nis­tyi jo vuon­na 2015 raken­nus­paik­ka­koh­tai­se­na osay­leis­kaa­va­na. Osay­leis­kaa­van laa­din­ta kui­ten­kin kes­key­tyi vuo­den 2015 lopul­la kau­pun­gin­joh­ta­jan nimeä­män maan­käyt­tö­ky­sy­myk­siä käsit­te­le­vän työ­ryh­män työs­ken­te­lyn ajak­si. Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi työ­ryh­män laa­ti­mat peri­aat­teet syk­syl­lä 2016. Peri­aat­tei­den mukai­ses­ti laa­dit­tu kylä­sel­vi­tys ja esi­tys osay­leis­kaa­voi­tuk­sen jat­ka­mis­ta yleis­piir­tei­se­nä osay­leis­kaa­va­na hyväk­syt­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa syk­syl­lä 2017. Nyt kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että osay­leis­kaa­va hyväksytään.

Uusi kaa­va mah­dol­lis­taa noin 55 uuden asuin­ra­ken­nuk­sen raken­nus­pai­kan muo­dos­ta­mi­sen kylä­alueil­le. Kaa­va­kart­taan mer­kit­tiin kaa­van käsit­te­ly­ai­ka­na uute­na muun muas­sa Onka­mon­tien kylä­alue. Kylä­aluei­den ulko­puo­lel­la raken­ta­mi­ses­ta pää­te­tään suunnittelutarveratkaisulla.