Idea­kil­pai­lu yhdistyksille

NOVA2-hank­keen Lii­kut­taa­ko? ‑idea­kil­pai­lun avul­la tue­taan nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja pyri­tään kehit­tä­mään uuden­lais­ta lii­kun­nal­lis­ta teke­mis­tä. Kil­pai­lun kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da jopa 3000 euroa kokei­lu­pro­jek­tin toteuttamiseen.

Idea­kil­pai­lus­sa hae­taan pro­jek­tieh­do­tuk­sia 15–29-vuotiaille nuo­ril­le koh­den­ne­tun mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sek­si ja toteut­ta­mi­sek­si Oulus­sa, Iis­sä, Muhok­sel­la, Pudas­jär­vel­lä tai Raa­hes­sa. Idea­kil­pai­luun voi jät­tää pro­jek­tieh­do­tuk­sia 30.4. saakka.

Kil­pai­lun kaut­ta voi saa­da rahoi­tus­ta esi­mer­kik­si ohja­tun lii­kun­ta­toi­min­nan, lii­kun­ta­ta­pah­tu­mien tai nuor­ten oman lii­kun­nal­li­sen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen. Tukea on jaos­sa jopa 3000 euroa kokei­lu­pro­jek­tia kohden.

Idea­kil­pai­luun voi­vat jät­tää pro­jek­tieh­do­tuk­sen­sa yhdis­tys- ja kun­ta­toi­mi­jois­ta muo­dos­te­tut tii­mit, joi­hin kuu­luu vähin­tään kol­me hen­ki­löä. Ehdo­tuk­sen jät­tä­jän tulee olla 3. sek­to­rin toimija.

Idea­kil­pai­lun ohjeis­tus ja pro­jek­ti­lo­ma­ke löy­ty­vät NOVA2-hank­keen verk­ko­si­vuil­ta (http://www.popli.fi/nova2/ideakilpailut/). Asian­tun­ti­jois­ta, nuo­ris­ta ja kun­tien edus­ta­jis­ta koos­tu­va raa­ti valit­see pro­jek­tieh­do­tuk­sis­ta kokei­lu­pro­jek­tit, jot­ka toteu­te­taan NOVA2-hank­keel­le osto­pal­ve­lu­na aika­vä­lil­lä 1.6.2020 – 28.2.2021.