Hei­ton len­tis­nai­set voit­toon Pih­ti­pu­taan Ystävänpäiväpelissä

Heiton nuoret lentisnaiset haluavat toivottaa Rantapohjan lukijoille sydämellistä talven jatkoa. Kuva: Juha VähäHeiton nuoret lentisnaiset haluavat toivottaa Rantapohjan lukijoille sydämellistä talven jatkoa. Kuva: Juha Vähä

HaHen len­to­pal­lon nais­ten 2‑sarjan pelit jat­kui­vat Ystä­vän­päi­vä­nä Pih­ti­pu­taal­la, jos­sa koh­dat­tiin Plo­kin nuo­ri lukio­jouk­kue. Hei­ton tytöt oli­vat paran­ta­neet peliä edel­lis­vii­kon­lo­pun tupla­tap­pioi­den jäl­keen ja koti­jouk­kue kaa­tui rutii­ni­suo­ri­tuk­sel­la sel­väs­ti 0–3 (20–25, 19–25, 20–25).

Kaik­ki kol­me erää nou­dat­te­li­vat aika lail­la samaa kaa­vaa; Heit­to pää­si heti erien alus­sa kus­kin pai­kal­le ja piti eriä hal­lus­saan ollen koko ajan muu­ta­man pis­teen vas­tus­ta­jaa edel­lä. Välil­lä pis­te-ero supis­tui, mut­ta erän loput oli­vat jäl­leen Hei­tol­ta hyviä eikä voit­ta­jas­ta jää­nyt epä­sel­vyyt­tä mis­sään eräs­sä. Rat­kai­si­joi­ta löy­tyi moni­puo­li­ses­ti, eikä Plo­ki löy­tä­nyt mil­lään asei­ta Hei­ton moni­puo­li­sen hyök­käys­pe­lin estämiseksi.

Hei­ton jouk­ku­ee­seen oli myös saa­tu pelaa­ja­täy­den­nyk­siä, joten sen­kin myö­tä pik­ku­hil­jaa peli­roo­lit alka­vat jouk­ku­ees­sa sel­kiy­ty­mään. Tämä näkyi­kin, kun Heit­to pys­tyi tako­maan hyviä pis­te­mää­riä usean pelaa­jan voi­min ja jokai­nen hoi­ti puo­lus­tus­vel­voit­teet­kin kiitettävästi. 

Uuden pelaa­jan, Jen­ny Kaik­ko­sen koke­mus ja osaa­mi­nen toi jouk­ku­een teke­mi­seen rau­hal­li­suut­ta ja B‑tytöistä nos­te­tun kes­ki­tor­ju­ja Sara Jaak­ko­lan syö­töt oli­vat tänään vas­tus­ta­jal­le myrk­kyä. Toki vie­lä­kin jouk­ku­een otteis­sa on paran­ta­mi­sen varaa, mut­ta nyt näh­dyn perus­teel­la Hei­ton hie­no len­tis­kausi tulee var­mas­ti jat­ku­maan hyvä­nä myös nais­ten 2‑sarjan otteis­sa junio­ri­jouk­kuei­den lisäksi.

– Peliä läh­det­tiin pelaa­maan koval­la asen­teel­la ja omien suo­ri­tus­ten kaut­ta. Omat syö­töt oli­vat hyviä ja hyök­käy­son­nis­tu­mi­sia tuli laa­jal­ti, uskal­let­tiin hyö­kä­tä ver­kol­ta ja taka­ken­täl­tä. Pas­sa­rit pyö­rit­ti­vät peliä moni­puo­li­ses­ti ja levit­ti­vät peliä kuten oli sovit­tu, val­men­ta­jat Juha Vähä ja Tai­na Kaik­ko­nen kommentoivat.

– Otteet pysyi­vät rau­hal­li­si­na, vaik­ka vas­tus­ta­ja välil­lä kiri­kin joh­toam­me kiin­ni. Voi­ton avai­me­na oli tänään nime­no­maan jouk­kue­pe­laa­mi­nen, val­men­ta­jat jatkavat.

Hei­tos­ta eni­ten pis­tei­tä otte­lus­sa teki­vät Mil­la Mak­ko­nen ja Tiia Tapio (12) sekä par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tu Jen­ny Kaik­ko­nen (11). 2‑sarjan pelit jat­ku­vat taas pie­nen tauon jäl­keen tupla­ko­ti­pe­leil­lä Hau­ki­pu­taal­la la 13.3.