Hau­Pan nai­set tap­pioon ensim­mäi­ses­sä kotipelissä

Hau­Pa koh­ta­si ensim­mäi­ses­sä koti­pe­lis­sään lau­an­tai­na 20.4 PK-35 Hel­sin­gin. Otte­lun ensim­mäi­nen puo­liai­ka päät­tyi 0–1 Hau­Pan puo­lus­taes­sa tii­viis­ti ja maa­li­vah­ti Essi Kin­nusen teh­des­sä huip­pu­tor­jun­to­ja. Pelia­jan täy­tyt­tyä otte­lu kui­ten­kin päät­tyi koti­jouk­ku­een 0–4 häviöön.

Hau­Pan nais­ten tais­te­lu­tah­to ja halu paran­taa peliä vii­me viik­koi­ses­ta näkyi jo koti­pe­liä edel­tä­vän vii­kon tree­neis­sä. Nai­set sopi­vat otta­van­sa tree­nei­hin kovem­man asen­teen ja tule­mal­la tilan­tei­siin täy­sil­lä. Tree­neis­sä ei onnek­si louk­kaan­tu­mi­sia sat­tu­nut ja sai­ras­tu­val­ta­kin saa­tiin takai­sin muu­ta­ma avauk­sen pelaa­ja. Esi­mer­kik­si Kata­rii­na Kui­va­mä­ki oli täy­des­sä pelikunnossa.

Otte­lus­sa tais­te­lu­tah­to ja kovuus näkyi­vät jo ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la vas­tus­ta­jan saa­des­sa 38 minuu­til­la ran­kais­tus­pot­kun Essi Kin­nusen rik­kees­tä maa­li­vah­di­na­lu­een rajal­la. Pelis­sä näh­tiin vie­lä kol­me maa­lia, jois­ta kak­si tuli rangaistupotkuista.

– Mei­dän tais­te­lu­tah­to pysyi todel­la hyvä­nä läpi koko pelin ja mei­dän kes­kit­ty­mi­nen pysyi hyvä­nä takais­kuis­ta huo­li­mat­ta. Puo­lus­tet­tiin fik­sus­ti ja kuri­na­lai­ses­ti läpi otte­lun, kos­ka tie­det­tiin vas­tus­ta­jan ole­van todel­la tai­ta­va. Saa­tiin luo­tua muu­ta­mia hyviä hyök­käys­ti­lan­tei­ta, mut­ta pal­jon kehi­tet­tä­vää on vie­lä syöt­tö­pe­lin tark­kuu­des­sa ja tem­pos­sa. Edel­leen oltiin puo­lias­kel­ta vas­tus­ta­jan jäl­jes­sä, mikä myös näkyi sii­nä, että jal­ka alkoi pai­naa toi­sen puo­lis­kon lopus­sa. Posi­tii­vis­ta oli kui­ten­kin se, kuin­ka iso harp­paus oike­aan suun­taan otet­tiin kau­den avausot­te­lus­ta. Suun­ta on oikea, mut­ta vie­lä on opit­ta­vaa. Tuo­ma­ris­ton tuo­mit­se­mat kol­me ran­gais­tus­pot­kua näky­vät väis­tä­mät­tä lop­pu­lu­ke­mis­sa. Eri­tyis­mai­nin­ta hui­keas­ta maa­li­vah­ti­pe­lis­tä Essil­le! Essi piti mei­dät var­sin­kin ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la pis­tei­den syr­jäs­sä kiin­ni. Päät ylös ja kat­se koh­ti Joen­suu­ta! ker­too jouk­ku­een pelaa­ja Lot­ta Porola.

Jouk­kue pal­kit­si par­hai­na pelaa­ji­na HauPa:lta Essi Kin­nusen ja PK-35:lta Marie Mäki­sen.

Seu­raa­va koti­pe­li pela­taan 4.5 Län­si­tuu­len tekonurmella.