Hau­Pan kotia­vauk­ses­sa kyl­mää kyytiä

Hau­Pan mies­ten kotia­vaus Kol­mo­ses­sa pelat­tiin sun­nun­tai­na Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la hyy­tä­vän kyl­mäs­sä tuu­les­sa. Vas­tus­ta­ja Pon­Pa Muhok­sel­ta tar­jo­si myös kyl­mää kyy­tiä ja otti sel­vän vie­ras­voi­ton luke­min 1–3.

Koti­jouk­kue on val­mis­tau­tu­nut kau­teen har­joit­te­le­mal­la hyvin alku­vuo­den ajan. Jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Erk­ki Paa­na­nen on saa­nut jal­keil­le jouk­ku­een, jos­sa on sekä koke­mus­ta että nuo­ruu­den intoa. Pela­tut har­joi­tusot­te­lut ovat enteil­leet hyvää kautta.

Lie­kö äitien­päi­vän vii­leä sää ollut syy­nä sii­hen, että koti­jouk­ku­een esi­tys oli var­sin vai­su, ja peliä ei oikein saa­tu kul­ke­maan halu­tul­la taval­la. Pää­val­men­ta­jan har­mi­na oli myös var­sin pit­kä lis­ta sai­ras­tu­val­la ole­vis­ta pelaajista.

Vie­ras­jouk­kue siir­tyi­kin jo otte­lun kuu­den­nel­la minuu­til­la 0–1 joh­toon. Puo­lia­jal­le siir­ryt­tiin tilan­tees­sa 0–2. Tois­ta puo­liai­kaa oli pelat­tu vain 3 minuut­tia ja tilan­ne oli jo 0–3. Hau­Pa sai tämän jäl­keen pelio­tet­ta ja pai­nos­tuk­sen seu­rauk­se­na tuo­mit­tiin kak­si­kin ran­gais­tus­pot­kua. Ensim­mäi­nen mis­sat­tiin ja toi­sen lau­koi ver­kon peril­le otte­lun 73. minuu­til­la otte­lun par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tu Toni Kaik­ko­nen. Muu­ta­maa tilan­net­ta lukuun otta­mat­ta lop­pu­ki­ri ei tuot­ta­nut tulos­ta. Pon­Pan par­haa­na pal­kit­tiin var­mo­ja tor­jun­to­ja esit­tä­nyt ja rank­ka­rin kiin­ni otta­nut maa­li­vah­ti Juuso Särkelä.

Hau­Pan mie­het pelaa­vat Län­si­tuu­les­sa vie­lä 29.5. KePS:aa vas­taan, ennen pelien siir­ty­mis­tä Kes­kus­ken­tän nurmelle.

Hau­Pa jär­jes­tää pie­nen tauon jäl­keen peli­kau­den avauk­sen la 14.5. Jouk­ku­eet siir­ty­vät Hau­Pa-liput hul­mu­ten kul­ku­ees­sa kes­kus­tas­ta Län­si­tuu­len ken­täl­le, mis­sä pela­taan nais­ten Kak­ko­sen peli Hau­Pa – VIFK alkaen klo 14.00.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.