Hau­Pan kausi paketissa

HauPan pelaajia nähdään kaudella yhteistyöseura FC Kemin paidassa pelaamassa Miesten Futsal-Liigaa. U19 maajoukkueessa esiintyneet vas. Toni Kaikkonen, Henri Seppälä ja Tatu Tallavaara, sekä miesten A-maajoukkueen riveihin kutsuttu Taneli Kohonen. Kuva: Jenni PakanenHauPan pelaajia nähdään kaudella yhteistyöseura FC Kemin paidassa pelaamassa Miesten Futsal-Liigaa. U19 maajoukkueessa esiintyneet vas. Toni Kaikkonen, Henri Seppälä ja Tatu Tallavaara, sekä miesten A-maajoukkueen riveihin kutsuttu Taneli Kohonen. Kuva: Jenni Pakanen

Hau­ki­pu­taan Pal­lon pit­käl­le syk­syyn veny­nyt jal­ka­pal­lo­kausi saa­tiin paket­tiin lau­an­tai­na, kun nais­ten Ykkö­sen jouk­kue pela­si pää­tö­sot­te­lun Hei­nä­pään palloiluhallissa

Hau­Pan kausi venyi monen muun kesä­la­jin tavoin pit­käl­le syk­syyn koro­nan takia. Paras­ta kau­des­sa oli kui­ten­kin se, että suun­ni­tel­lut sar­jat pääs­tiin vie­mään pelaa­mal­la lop­puun niin jun­nu­jen kuin aikuis­ten sar­jois­sa. Hau­Pan nais­ten Ykkö­sen jouk­kue var­mis­ti paik­kan­sa edel­leen val­ta­kun­nan toi­sek­si kor­keam­mal­la sar­ja­ta­sol­la Ykkö­ses­sä. Mies­ten edus­tus­jouk­kue oli Kol­mo­ses­sa lopul­ta 4. sijal­la. Nais­ten jun­nu­voit­toi­nen kak­kos­jouk­kue pela­si nais­ten Kol­mo­ses­sa itsen­sä kol­man­nek­si. Mies­ten kak­kos­jouk­kue jat­kaa tule­val­la kau­del­la Nelosessa.

Molem­mis­sa edus­tus­jouk­kueis­sa oli mer­kil­le­pan­ta­vaa nuor­ten pelaa­jien nousu aikuis­ten sar­joi­hin. Ja mikä paras­ta, nos­tot ovat olleet ylei­ses­ti seu­ran oman pelaa­ja­po­lun tuo­tok­sia. Takuu­mie­he­nä näis­sä toi­mii laa­du­kas juniorityö.

Jouk­ku­eem­me osal­lis­tu­vat Suo­men Pal­lo­lii­ton jär­jes­tä­miin pelaa­ja­ke­hi­tys­ta­pah­tu­miin ikä­luo­kis­sa 10–13 vuot­ta. Muka­na ovat myös jouk­kuei­den val­men­ta­jat, jot­ka käyt­tä­vät ison osan vapaa-ajas­taan tähän lähes ammat­ti­mai­seen val­men­nuk­seen. Hau­Pan pelaa­jia esiin­tyy Hel­ma­ri- ja Huuh­ka­ja-alue­jouk­kueis­sa noin 15 vuo­den iäs­sä ja näis­tä vali­koi­tu­vat jo seu­raa­vas­sa vai­hees­sa nuor­ten ensim­mäi­set maajoukkueet.

Junio­rei­den sar­jat saa­tiin pää­tök­seen myös pelaa­mal­la koro­nan aiheut­ta­mien tur­vaoh­jei­den ja kom­pro­mis­sien val­li­tes­sa. Hau­Pal­la oli jouk­ku­eet kai­kis­sa poh­jois-Suo­men Alu­een ikä­kausi­sar­jois­sa. Tyt­tö­jen nel­jäs sija T14 Lii­ga-Poh­joi­nen sar­jas­sa taka­si pai­kan suo­raan ensi kau­den T15 Poh­joi­seen Liigaan.

B‑pojat oli­vat alue­sar­jas­saan kol­man­sia ja pojis­ta par­haat pää­si­vät näyt­tä­mään osaa­mis­taan jo mies­ten Kolmosessa.

Hau­Pa on teh­nyt mer­kit­tä­vät yhteis­työ­so­pi­muk­set sekä tyt­tö- että poi­ka­puo­len seu­dun jouk­kuei­den kans­sa. Sopi­muk­sil­la taa­taan pelaa­jien kehit­ty­mi­nen omal­le hui­pul­leen ja joi­den­kin koh­dal­la aina val­ta­kun­nan hui­pul­le saakka.

Seu­ran toi­min­taan luot­ta­mus­ta herät­tä­vää oli, kun Prin­ses­sa- ja Bat­man ‑pal­lo­kou­lut saa­tiin toteu­tet­tua Hau­Pa-hal­lis­sa kesän lop­pu­puo­lel­la. Pien­ryh­mis­sä tun­nel­ma oli innos­ta­va ja haus­kaa riit­ti tur­val­li­suu­des­ta tinkimättä.

Jal­ka­pal­lo­kau­den veny­mi­nen toi pääl­lek­käi­syyt­tä jo alka­nee­seen fut­sal-kau­teen. Hau­Pan fut­sal menee eteen­päin ja moni jun­nu­jouk­kue pelaa tal­vel­la Pojois-Suo­men Alue­sar­jo­ja. Nais­ten jouk­kue pelaa Nais­ten Fut­sal-Kak­kos­ta ja mies­ten edus­tus­jouk­kue näh­dään muu­ta­man vuo­den jäl­keen taas Mies­ten Futsal-Kakkosessa.

Poi­kien val­ta­kun­nal­li­ses­sa Fut­sal-Lii­gas­sa pelaa­vat P17 ja P19 jouk­ku­eet. Hau­Pa teki seu­rayh­teis­työ­so­pi­muk­sen kau­del­le Mies­ten Fut­sal-Lii­ga­seu­ra FC Kemin kans­sa. Sopi­muk­sel­la taa­taan nuor­ten ja mies­ten maa­jouk­kue­rin­gis­sä ole­vil­le ja kehit­ty­vil­le nuo­ril­le taso­kas­ta toi­min­taa val­ta­kun­nan huipulta.

Fut­sal-pele­jä pää­see kat­so­maan mm. Jatu­lis­sa val­lit­se­via tur­val­li­suus­oh­jei­ta nou­dat­taen. Peleis­tä infoa haupa.fi ‑sivuil­la.