Hau­Pa 2–0 voit­toon sar­ja­kär­ki Roi Utd:ia vastaan

Niko Luolavirta tekee sekunnin päästä HauPalle 2-0. Kuva; Tommi KarvonenNiko Luolavirta tekee sekunnin päästä HauPalle 2-0. Kuva: Tommi Karvonen

Ennak­koon vah­vak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Rova­nie­men Uni­ted tar­jo­si Hau­Pan kans­sa viih­dyt­tä­vän Kol­mo­sen otte­lun Län­si­tuu­len ken­täl­lä lau­an­tai­na. Molem­piin suun­tiin jouk­ku­eet esit­ti­vät hyvää hyök­käys­pe­liä, ja var­tin koh­dal­la Hau­Pan Luu­kas Syr­jä­lä koli­sut­te­li jo ylä­ri­maa­kin ja het­keä myö­hem­min Saku Sipo­lan lau­kauk­sen Uni­te­din maa­li­vah­ti Alek­si Suti­nen vai­voin tor­jui kulmaksi.

Juu­ri ennen ensim­mäi­sen jak­son lop­pua Hau­Pan Toni Tuo­mi­nen oli kar­kaa­mas­sa Ila­ri Niku­lan syö­tös­tä läpia­joon, kun Uni­ted kak­sis­sa mie­hin jou­tui kaa­ta­maan voi­ma­hyök­kää­jän ran­gais­tusa­lu­eel­la. Pal­lo pil­kul­le ja Miik­ka Pal­dan siir­si Hau­Pan tau­ko­joh­toon 1–0.

Toi­sel­la jak­sol­la Uni­ted tuli vah­vas­ti molem­pia lai­to­ja, var­sin­kin Aadel Yous­sef vasem­mal­la lai­dal­la tuot­ti töi­tä Hau­Pan hyvin pelan­neel­le puo­lus­tus­lin­jal­le. Useat Uni­te­din kul­ma­ti­lan­teet­kaan eivät Hau­Pan onnek­si kui­ten­kaan tuot­ta­neet tulos­ta. Vii­den­nel­lä lisä­ai­ka­mi­nuu­til­la Uni­ted nos­ti maa­li­vah­ti Suti­sen­kin hake­maan tasoi­tus­ta, Hau­Pa kui­ten­kin sai puret­tua pal­lon kes­kia­lu­eel­le. Siel­lä Vil­le Kuis­ma vapaut­ti Niko Luo­la­vir­ran 1 vas­taan 1- hyök­käyk­seen ainoak­si puo­lus­ta­jak­si jää­nyt­tä Uni­te­din Ila­ri Mik­ko­laa vas­taan; pal­lo toi­sel­ta puo­lel­ta ja Luo­la­vir­ta toi­sel­ta ohi, jon­ka jäl­keen ylei­sö ja jouk­kue sai aloit­taa voi­ton­huu­dot 2–0 loppulukemiin.

Erit­täin tasai­ses­sa sar­jas­sa Hau­Pa on vii­den­nel­lä sijal­la saa­tu­aan nel­jäs­tä otte­lus­ta 6 pis­tet­tä. Seu­raa­va kotiot­te­lu onkin jo Kes­kus­ken­tän same­til­la 17.6. klo 16.00.

HauPa/2:n tais­te­lu ei aivan riittänyt. <

Vil­lan Pojat nousi tau­lu­kos­sa kol­man­nek­si HauPa/2:n ollen täs­sä vai­hees­sa kuu­den­te­na Nelo­sen tuke­vaa kes­ki­kas­tia. HauPa/2:lla on seit­se­män pis­tet­tä vii­des­tä otte­lus­ta. Seu­raa­va kotiot­te­lu on juu­ri ennen edus­tuk­sen peliä lau­an­tai­na 17.6. Kes­kus­ken­täl­lä klo 13.00, kun vas­taan saa­puu FC San­ta Claus Rovaniemeltä.