Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen aika­tau­lu riip­puu asuk­kais­ta

Teemu Lenkola, Hanne Nivala, Tommi Vilhunen ja Jari Kleemola ovat kaikki innoissaan hankkeesta ja toivovat haukiputaalaisten lähtevän yhtä innokkaasti valokuituhankkeeseen mukaan.Teemu Lenkola, Hanne Nivala, Tommi Vilhunen ja Jari Kleemola ovat kaikki innoissaan hankkeesta ja toivovat haukiputaalaisten lähtevän yhtä innokkaasti valokuituhankkeeseen mukaan.

Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa viik­ko sit­ten ker­rot­tiin hank­keen aika­tau­luis­ta, raken­ta­mi­ses­ta, tar­jol­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä alueis­ta, jot­ka han­ke kat­taa toteu­tues­saan. Tilai­suu­des­sa ilmoi­tet­tiin myös valo­kui­tu­liit­ty­män hin­nat sekä tar­jol­la ole­vat liit­ty­mä­vaih­toeh­dot. Han­keen toteut­ta­mi­sek­si on laa­dit­tu vähim­mäis­mää­rä tilauk­sil­le, ennen kuin raken­ta­mi­nen voi alkaa. Esit­te­ly­ti­lai­suu­teen tuli pari­kym­men­tä hen­ki­löä, mut­ta tilai­suut­ta saat­toi seu­ra­ta myös netin kaut­ta kotoa. Vuon­na 2018 perus­te­tun Ado­la Oy:n…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus