Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­siin kovia liigavahvistuksia

Lotta Wikstedt (edessä). Kuva: SSRA

Sali­ban­dy­kau­den alku lähe­nee tois­tai­sek­si nor­maa­lil­la aika­tau­lul­la koro­nas­ta huo­li­mat­ta. Tämä on saa­nut aikaan lii­ken­net­tä myös Hau­ki­pu­taan Hei­ton (HaHe) nais­ten edus­tus­jouk­ku­een pelaa­ja­mark­ki­noil­la. Kovin tavot­tein tule­vaan kau­teen läh­te­vä HaHe on saa­nut nimek­käi­tä vah­vis­tuk­sia, kun pit­kään lii­ga­jouk­kue SSRA:n (SS Ran­kat Ankat) luot­to­pe­laa­ji­na näh­dyt San­na Ris­te­li sekä Lot­ta Wiks­tedt siir­ty­vät HaHe:n riveihin.

Lot­ta Wiks­tedt (s.1995) on pit­kä­ai­kai­nen SSRA:n kap­tee­ni ja tai­ta­va nopea­jal­kai­nen kes­kus­hyök­kää­jä. San­na Ris­te­li (s.1993) on puo­les­taan yksi Suo­men nais­sa­li­ban­dyn tai­ta­vim­mis­ta puo­lus­ta­jis­ta, jon­ka pelaa­mis­ta on ihas­tel­tu maa­jouk­kue­ta­sol­la asti.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten edus­tus­jouk­kue pelaa tule­val­la kau­del­la 2.divisioonaa, sil­lä Sali­ban­dy­lii­ton pää­tök­sel­lä Poh­jois- Suo­mi sul­jet­tiin pois uudis­tu­nees­ta nais­ten 1. divisioonasta.

Hei­ton nai­set voit­ti­vat edel­li­sel­lä kau­del­la tois­ta­mi­seen Poh­jois-Suo­men 2. divi­sioo­nan loh­kon run­ko­sar­jan, jää­den kui­ten­kin ainoa­na run­ko­sar­ja­voit­ta­ja­na koko Suo­mes­ta ulos 1. divi­sioo­nas­ta. Tämän myö­tä Hei­tol­la on mah­dol­li­suus nous­ta ainoas­taan kor­keim­mal­le sar­ja­ta­sol­le lii­gaan, mikä­li sali­ban­dy­liit­to ei muu­ta pää­tös­tään. 2.divisioonan lisäk­si nai­set läh­te­vät pelaa­maan jo täl­lä vii­kol­la alka­vaan Suo­men Cup:iin.

Hei­ton pelaa­jis­toa vah­vis­ta­maan on tul­lut myös mui­ta enti­siä lii­ga­pe­laa­jia väli­vuo­sien jäl­keen. Karin Kou­tua­nie­mi (mm. OLS ja Red Ants, Sveit­si) täy­den­tää Hei­ton jo ennes­tään vah­vaa pak­ki­ka­lus­toa. Tuu­li Kos­ki­nen (mm. M‑Team) vuo­ros­taan hyök­käys­pää­tä, kuin myös Oulun seu­dul­le takai­sin palan­nut Ella Joo­na (mm. OLS, San­ta’s Uni­ted 1. div). Näi­den lisäk­si kiven­ko­va Tua Böös siir­tyy Heit­toon SC Kok­ko­las­ta (2.div).

Uusien pelaa­jien lisäk­si jouk­ku­ees­sa on vii­me kau­del­ta jää­nyt vah­va run­ko. Hei­tos­sa jat­ka­vat lii­gaa myös aiem­min pelan­neet puo­lus­ta­jat Annuk­ka Häkli (mm. OLS, SSRA), Anu Heik­ki­nen (mm. OLS, SSRA) ja hyök­kää­jät Marian­ne “Man­nu” Poh­jo­nen (mm. OLS, SB Pro) ja Anne-Maria Tol­pan­nie­mi (mm. OLS). Muut jouk­ku­ees­sa jat­ka­vat perus­pi­la­rit ovat Hen­na Hai­ko­nen, Jemi­na Hai­ko­nen, Lin­da Rau­tio, Ilo­na Kota­nie­mi ja maa­li­vah­dit Taru Jäm­sä sekä Maria Lauk­ka­nen. Pää­val­men­ta­ja­na jat­kaa Pasi Soro­nen.

Suo­men Cupin 1. kier­ros pela­taan Poh­jan­maal­la Iso­ky­rös­sä tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 30.8. Siel­lä Heit­toa vas­taan tulee ensim­mäi­se­nä edel­li­sen kau­den Suo­men Cupin minicup voit­ta­ja ja 1. divi­sioo­naan takai­sin palan­nut Blue Fox. Muut mah­dol­li­set vas­tus­ta­jat ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ovat 1. divi­sioo­naan nos­tet­tu FBC Remix (Poh­jan­maan 2. div run­ko­sar­jan kol­mo­nen) ja/tai 2. divi­sioo­naa pelaa­va SB Vaa­sa. Kak­si paras­ta pää­se­vät seu­raa­val­le kierrokselle.

Ihan koko kokoon­pa­nol­la Heit­to ei pää­se Iso­ky­rös­sä vie­lä pelaa­maan, mut­ta tavoi­te on pää­asias­sa läh­teä kat­so­maan mui­den tasoa, ja kat­soa sit­ten mihin rah­keet riit­tä­vät. 2. divi­sioo­nas­sa läh­de­tään hake­maan sar­ja­nousua. Sar­ja­pe­lit alka­vat syys­kuun lopussa.
Lin­da Rau­tio ja Eeva Repo

San­na Ris­te­li. Kuva: Jari Turunen/SSRA