Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­le raken­ne­taan uusi sijaishuoltoyksikkö

Havainnekuva uudesta Asemakylälle rakennettavasta lasten ja nuorten kodista. Kuva: Hoivarakentajat Oy.Havainnekuva uudesta Asemakylälle rakennettavasta lasten ja nuorten kodista. Kuva: Hoivarakentajat Oy.

Ase­ma­ky­läl­le raken­ne­taan Hoi­va­tie-yri­tyk­sel­le uusi 14-paik­kai­nen sijais­huol­to­yk­sik­kö. Ase­ma­ky­län­tie 4:ään raken­net­ta­vat las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön tilat ovat kool­taan 734 m². Raken­nus­töis­tä vas­taa Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy. Raken­nus­han­ke on aloi­tet­tu maa­töil­lä, ja yksi­kön toi­min­ta käyn­nis­tyy syys­kuus­sa 2023.

Tilat teh­dään koti­mai­ses­ta hir­res­tä vähä­hii­li­ses­ti ja aistiystävällisesti.

– Uusi raken­nus ja sen yksi­tyis­koh­dat aina tila­rat­kai­sus­ta mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin pal­ve­le­vat las­ten tur­val­lis­ta ja kun­tout­ta­vaa arkea, tote­aa Hoi­va­tien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tii­na Haan­pää.

Nyt raken­net­ta­va sijais­huol­to­yk­sik­kö on toi­nen Hoi­va­tien las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Hau­ki­pu­taal­la. Nuor­ten­ko­ti Auro­ra Hau­ki­pu­das toi­mii Martinniemessä.

Haan­pään mukaan työs­ken­te­lyn läh­tö­koh­ta­na on vah­va las­ten osal­li­suus ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa omiin asioi­hin­sa sekä yksi­kön toi­min­taan. Uuden raken­nuk­sen suun­nit­te­lu­työ­tä on teh­ty yhteis­työs­sä koke­mus­asian­tun­ti­ja­nuor­ten, työn­te­ki­jöi­den ja Hoivarakentajien.

Hoi­va­tie on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta koti­mai­ses­ti omis­te­tuis­ta sosi­aa­lia­lan yri­tyk­sis­tä. Toi­min­taa on 18 paik­ka­kun­nal­la. Pal­ve­lu­jen pii­ris­sä on vuo­sit­tain tuhan­sia asiak­kai­ta. Hoi­va­tie syn­tyi, kun Nuor­ten Ystä­vät ja ODL yhdis­ti­vät palveluliiketoimintansa.

Ase­ma­ky­läl­le sijais­huol­to­yk­si­kön raken­taa Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy, joka on Suo­men koke­nein hoi­va-alan hir­si­ra­ken­ta­ja ja kes­kit­ty­nyt vas­tuul­li­seen rakentamiseen.

– Iloit­sem­me yhteis­työs­tä, jos­sa pää­sem­me raken­ta­maan ais­tiys­tä­väl­li­sen kodin lap­sil­le ja nuo­ril­le yhdes­sä Hoi­va­tien kans­sa. Tämä las­ten ja nuor­ten koti on hir­si­ra­ken­nuk­se­na vähä­hii­li­nen ja lisäk­si läm­mi­tys- ja ener­gia­muo­doil­taan huo­mat­ta­van ener­gia­te­ho­kas, ker­too Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tar­mo Kemp­pai­nen.

Raken­nuk­sen läm­mi­tys­muo­to­na on maa­läm­pö ja sen ener­giao­ma­va­rai­suut­ta tukee 10 kWp aurinkovoimala.