Hau­ki­pu­taal­la turvallisuskävely

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään tur­val­li­suus- ja viih­tyi­syys­kä­ve­ly ja asu­kail­ta kes­ki­viik­ko­na 25.8. Läh­tö on kel­lo 17 Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton ja asu­kas­tu­van pihal­ta Joka­lan­tie 1:stä. Tämän jäl­keen kokoon­nu­taan Hau­ki­pu­taan alu­een yhtei­seen asu­ka­sil­taan Hau­ki­pu­taan kou­lun ruo­ka­laan kel­lo 18.15 alkaen.

Käve­lyl­lä halu­taan herät­tää kes­kus­te­lua omas­ta koti­kau­pun­gin­osas­ta. Mil­lai­nen on koti­kau­pun­gin­osa­si koro­na-aikaan? Miten Oulus­ta teh­dään talou­del­li­ses­ti, sosi­aa­li­ses­ti ja ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­vän kehi­tyk­sen kau­pun­ki kaikille?

Asia­lis­tal­la on eri­tyi­ses­ti alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma ja yhdis­tys­ten ja jär­jes­tö­toi­mi­joi­den syk­syn suun­ni­tel­mat. Mitä tavoit­tei­ta edis­te­tään yhdes­sä? Kau­pun­ki pyr­kii tavoit­ta­maan kun­ta­lai­sia yhteis­kun­nal­li­seen, raken­ta­vaan kes­kus­te­luun ja mukaan toteut­ta­maan yhtei­siä tavoitteita.

Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan kuu­lol­le, ideoi­maan ja kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asioi­ta. Tapah­tu­mas­sa nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa ohjeis­tus­ta koro­na­tur­val­li­suu­den osalta.