“Har­vaan asu­tuil­la alueil­la tuli­si olla moniosaajia”

Perussuomalaisilla on Pohjois-Pohjanmaalla 97 ehdokasta.Perussuomalaisilla on Pohjois-Pohjanmaalla 97 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Kes­kit­tä­mis­po­li­tii­kan lopet­ta­mi­sel­la. Har­vaan asu­tuil­la alueil­la sote-työn­te­ki­jöi­den tuli­si olla monio­saa­jia. Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen. Mikä­li mah­dol­lis­ta, työn­te­ki­jät voi­si­vat asua (tiet­ty­jä etu­ja – esi­mer­kik­si vero­tuk­sel­li­nen) niil­lä paik­ka­kun­nil­la, mis­sä ovat töis­sä. Ihmis­ten tun­te­mi­nen oli­si tär­ke­ää hoitoalalla.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Työn­te­ki­jöi­den riit­tä­vyys – ehdot­to­mas­ti kou­lu­tet­ta­va koti­mais­ta työ­voi­maa. Palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti – samas­ta työs­tä saman­suu­rui­nen palk­ka. Ei maa­kun­ta­ve­rol­le, ”pii­lo­me­no­ja” kar­si­mal­la paran­ne­taan rahoi­tuk­sen perus­taa. Talous­osaa­jat ovat tär­keäs­sä roolissa.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Alue­val­tuu­tet­tu­jen ja muis­sa sote-alu­een luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä ole­vien on muu­tet­ta­va ajat­te­lu­mal­li kylä­po­li­ti­koin­nis­ta alu­eel­li­sek­si ajat­te­luk­si. Alue­val­tuu­tet­tu­ja äänes­tä­neil­lä on suo­ra link­ki päät­tä­jiin. Neu­vot­te­lu­kun­tia ei tar­vi­ta, mikä­li heil­lä ei ole päätösvaltaa.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Äänes­tys­pro­sent­tiar­vio­ni on 55–57 %.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.