Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi ennä­tyk­siä rikkoen

Ennak­ko­ää­nes­tys oli pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la vilk­kaam­paa kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tai kos­kaan aiem­min val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa. Kaik­ki­aan 45,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta kävi äänes­tä­mäs­sä ennak­koon. Tämä tar­koit­taa, että noin 1,96 mil­joo­naa kan­sa­lais­ta on jo anta­nut äänen­sä pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Nai­set äänes­ti­vät mie­hiä innok­kaam­min ennak­koon. Eni­ten ennak­koon ääniä annet­tiin Pir­kan­maan vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa 50,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta on jo anta­nut äänen­sä. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ennak­koon kävi val­ta­kun­nal­li­ses­ti äänes­tä­mäs­sä 44,7 prosenttia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus