April­lia, aprillia

Ran­ta­poh­jas­ta 18.4.1974: Vuo­si­kym­me­niä sit­ten oli erääl­lä työ­maal­la nuo­ri poi­ka töis­sä. Kysyi mes­ta­ril­ta: – Min­kä­lai­nen tun­ti­palk­ka? – Sii­nä parin mar­kan huja­koil­la. –Kyl­lä­hän minä sen kak­si mark­kaa ymmär­rän, mut­ta pal­jon­ko se hujak­ka tekee pääl­le? L.P. Kello

Ja sit­ten tähän päivään:

 

Golf­kier­tue alkoi Ame­ri­kan mantereella.
Vii­me vii­kon tors­tai­na Vir­pi­nie­mi Gol­fin kas­va­tin Kii­ra Rii­hi­jär­ven ura otti jäl­leen yhden harp­pauk­sen eteen­päin, kun hän aloit­ti kau­ten­sa LPGA-kier­tu­eel­la. LGPA on yksi arvos­te­tuim­mis­ta ja seu­ra­tuim­mis­ta nais­ten ammat­ti­lais­ten golf­kier­tueis­ta maa­il­mas­sa. LPGA  Dri­ve On Cham­pions­hip pelat­tiin Arizo­nas­sa, Yhdys­val­lois­sa. Rii­hi­jär­vi on his­to­rian nel­jäs suo­ma­lai­nen golf­fa­ri LPGA-kier­tu­eel­la, ja pelioi­keu­den kier­tu­eel­le hän lunas­ti vii­me kau­del­la sijoit­tu­mal­la haas­ta­ja­kier­tue Epson Tou­rin raha­lis­tal­la neljänneksi.

Suo­ma­lais­ten elvy­tys­tai­dot parantuneet.
Sydän­liit­to toteut­ti kulu­van vuo­den alus­sa Suo­mi elvyt­tää ‑kyse­ly­tut­ki­muk­sen, jon­ka tavoit­tee­na oli sel­vit­tää muu­tok­set suo­ma­lais­ten elvy­tys­val­miu­des­sa vuo­sien 2019 ja 2022 välil­lä. Tulok­sis­ta sel­vi­si, että suo­ma­lais­ten elvy­tys­val­miu­det oli­vat paran­tu­neet kai­kil­la osa-alueil­la. Tie­tä­mys lähim­pien sydä­nis­ku­rei­den pai­kan­ta­mi­ses­ta 112 Suo­mi ‑sovel­luk­ses­ta ja defi.fi-palvelusta oli tuplaantunut.

Epä­var­muus omas­ta osaa­mi­ses­ta on edel­leen suu­rin este elvyt­tä­mään ryh­ty­mi­sel­le. Kui­ten­kin 45 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ker­toi, ettei mikään ole estee­nä elvyt­tä­mi­sel­le hätä­ti­lan­tees­sa ja luku oli nous­sut vuo­des­ta 2019 seit­se­män pro­sent­tia. Myös epä­var­mo­jen elvyt­tä­jien mää­rä oli las­ke­nut saman ver­ran. Suo­ma­lai­set halua­vat aut­taa ja kyse­lyn mukaan 94 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta on val­mii­ta elvyt­tä­mään tarvittaessa.

Mai­to­tuo­tos pysyy vakaana.
ProAgrian lyp­sy­kar­jan tuo­tos­seu­ran­nas­sa muka­na ollei­den tilo­jen 500 paras­ta tilaa vuo­del­ta 2022 jul­kais­tiin maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta lis­toil­ta löy­ty­vät iiläi­nen Kau­ko Lohi ja yli-iiläi­set Ari ja Mai­ja Kan­nia­la sekä jak­ku­ky­lä­läi­set Tui­ja ja Eeli Mäki­paa­so, kii­min­ki­läi­nen Mark­ku Kää­riä sekä yli-iiläi­set Jan­ne ja Pirit­ta Hök­kä.

Vaik­ka tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten raju nousu sävyt­ti mai­to­ti­lo­jen vuot­ta 2022, tuo­tos­seu­ran­taan kuu­lu­vien tilo­jen ener­gia­kor­jat­tu mai­to­mää­rä, 10 964 kiloa leh­mää koh­ti, las­ki edel­lis­vuo­des­ta vain kym­me­nen kiloa. Luo­mu­ti­lo­jen EKM puo­les­taan nousi jo 9 844 kiloon, 155 kiloa edellisvuodesta.

– Tulok­set ker­to­vat tilo­jen kor­keas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Vaik­ka tuo­tan­to­pa­nos­ten hin­nat ovat nous­seet, tuo­tan­non taso on onnis­tut­tu säi­lyt­tä­mään. Oma­va­rai­suu­den kas­vat­ta­mi­nen ja varau­tu­mi­nen yllät­tä­viin tilan­tei­siin on yhä tär­keäm­pää, sanoo kehi­tys­pääl­lik­kö Jaa­na Kil­ju­nen ProAgria Kes­kus­ten Liitosta.

Jää­lici­ty­rok­ki tulee!
JCR jär­jes­te­tään tänä vuon­na Jää­lis­sä lau­an­tai­na 10.6. Ensim­mäi­set JCR 2023 artis­ti­jul­kai­sut on jo teh­ty. Luvas­sa on muun muas­sa Woyzeck, Mauk­ka Perus­jät­kä, Cre­ma­to­ry Fin ja Tuo­hi­maa. Loput kuusi upe­aa bän­diä jul­kais­taan vii­kon pääs­tä. Ear­ly Bird –lipun­myyn­ti on käyn­nis­sä, ja se lop­puu vii­meis­tään 2.4. kel­lo 24, ellei­vät lopu kes­ken, kuten kävi Blind Bird ‑lipuil­le.

Pai­kal­lis­ta tai­det­ta Haukiputaalla.
Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa ja samas­sa piha­pii­ris­sä sijait­se­val­la asu­kas­tu­val­la on näy­til­lä hau­ki­pu­taa­lais­ten teki­jöi­den tai­det­ta. Kir­jas­tos­sa esit­täy­ty­vät Aila Lom­pe­rin monet kis­sa- ja eläi­nai­heet. Esil­lä on myös mosaiik­ki­töi­tä. Asu­kas­tu­val­la puo­les­taan voi näh­dä mai­se­ma­ku­via, jot­ka on maa­lan­nut Tuu­la Haa­pa­kan­gas.

April­li­rie­haa Kuivaniemellä.
Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­la vie­te­tään lau­an­tai­na keväis­tä april­li­rie­haa. Ohjel­mas­sa on mäen­las­kua, poroa­je­lua, mak­ka­ran­pais­toa ja mon­ta muu­ta­kin akti­vi­teet­tia. Samal­la ohjel­mas­sa on pää­siöis­myy­jäi­set. Rie­han kes­to on klo 11–15.

April­li­päi­vä 1.4.
Pitäi­si­kö se lait­taa ihan viral­li­seen kalen­te­riin, jot­ta sen muis­tai­si vai häviäi­si­kö taika?

San­na Koi­vis­ton elä­män­työ esil­lä Kemin taidemuseossa.
Iiläi­sen kuvan­veis­tä­jä San­na Koi­vis­ton elä­män­työ­tä esit­tä­vä ret­ros­pek­tii­vi­nen näyt­te­ly Koh­taa­mi­sia on esil­lä Kemin tai­de­museos­sa 1.4.–27.5.2023. Koi­vis­to tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti jul­ki­sis­ta veis­tok­sis­taan, joi­ta ovat muun muas­sa Sota­lap­si­pat­sas Kemis­sä sekä Uit­to­pat­sas Iissä.

Nyt Kemin tai­de­museos­sa on esil­lä Koi­vis­ton yksi­tyi­siä teok­sia hänen pit­käl­tä, lähes 50 vuot­ta kes­tä­neel­tä tai­tei­li­jau­ral­taan. Näyt­te­lys­sä on esil­lä muun muas­sa pronssi‑, beto­ni- ja kera­miik­ka­veis­tok­sia, pii­rus­tuk­sia ja piirustusmaalauksia.

– Minul­la alkaa olla ikää ja sik­si haluan näh­dä koos­teen omas­ta tuo­tan­nos­ta­ni saman katon alla, tai­tei­li­ja perustelee.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.