A‑kiltatoiminnassa paras­ta on yhtei­söl­li­syys – ei ole häpeä tul­la mukaan A‑kiltaan

– On ollut ihan lois­ta­vaa jär­jes­tää tätä tapah­tu­maa. Olen pik­ku­hil­jaa omak­su­nut jo itsel­le­ni­kin sitä aja­tus­ta, että mei­tä on kool­la tääl­lä A‑kiltaperhe ja osal­lis­tu­jat ovat kuin sis­ko­ja ja vel­jiä, tote­aa Mar­ko Suvan­to Hau­ki­pu­taan A‑killasta. Tapah­tu­mal­la Mar­ko tar­koit­taa elo­kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­tet­tyä A‑kiltojen alue­ta­paa­mis­ta, päih­tee­tön­tä ver­tais­tu­ki­lei­riä, jos­sa kool­la oli neli­sen­kym­men­tä A‑kiltalaista päih­de­toi­pu­jaa ja hei­dän läheistään.

Alue­ta­paa­mi­nen koko­si pai­kal­le Hau­ki­pu­taal­le Loma­ko­ti Lam­me­laan osal­lis­tu­jia Iva­los­ta, Tor­nios­ta, Kemis­tä, Raa­hes­ta, Sii­ka­lat­val­ta, Kajaa­nis­ta, Tai­val­kos­kel­ta, Iis­tä ja Hau­ki­pu­taal­ta. Koro­nan takia A‑kiltalaisten tapaa­mi­sia ei ole voi­tu jär­jes­tää pit­kään aikaan, mut­ta nyt yhtei­nen elo­kui­nen vii­kon­lop­pu vii­mein oli mahdollinen.

Mar­ko tuli mukaan A‑kiltatoimintaan kol­mi­sen vuot­ta sit­ten ja on nyt aktii­vi­nen a‑kiltalainen. Alue­ta­paa­mi­ses­ta Mar­ko kertoo:

– Meil­lä on ollut tääl­lä ihan lois­ta­via kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ten kes­ken. Jokai­sel­la on oma tari­nan­sa ja osa on käy­nyt tosi syväl­lä. Tun­to­ja ja mie­li­pi­tei­tä on help­po jakaa täs­sä porukassa.

Mar­ko ja Bir­git toi­mi­vat Hau­ki­pu­taan A‑killassa.

– Itsel­lä­ni on huu­me- ja alko­ho­li­taus­taa eli olin seka­käyt­tä­jä. Nyt olen ollut kui­vil­la huu­meis­ta mel­kein yhdek­sän vuot­ta, alko­ho­lia käy­tän vie­lä jos­kus satun­nai­ses­ti. Kään­ne­koh­ta minun elä­mäs­sä­ni oli, kun sis­ko­ni näyt­ti ult­ra­ää­ni­ku­vaa, jos­sa näkyi tule­va sis­kon­poi­ka­ni. Sis­ko sanoi, että jos aiot olla eno, niin tuon (huu­me­käy­tön) täy­tyy lop­pua. Ja toi­nen kään­ne­koh­ta oli, kun äiti ja veli kuo­li­vat ja myös heil­lä oli päih­deon­gel­ma. Sil­loin menin kotiin pei­ton alle ja pidin pää­ni ja se onnis­tui. Nyt kun olen ver­tais­tuen paris­sa, ymmär­rän, että ver­tais­tu­ki oli­si ollut hyvä jo sil­loin alus­sa ja oli­sin voi­nut men­nä sen pariin.

– Tätä alue­ta­paa­mis­ta var­ten olem­me Hau­ki­pu­taan A‑killassa teh­neet ruo­kaa yhdes­sä ja vas­tan-neet omal­ta osal­tam­me tapah­tu­man onnis­tu­mi­ses­ta, mut­ta suu­ri kii­tos kuu­luu osal­lis­tu­jill”, Mar­ko tote­aa ja kan­nus­taa päihdeongelmaisia:

– Kaik­ki roh­keas­ti A‑kiltatoimintaan mukaan, edes kat­so­maan. Ei ole häpeä tul­la mukaan.

Hau­ki­pu­taan A‑killan Mar­ko Suvan­to ja Bir­git Tyy­ki­luo­to totea­vat kuin yhdes­tä suus­ta, että paras­ta A‑kiltatoiminnassa on yhtei­söl­li­syys, päih­tee­tön seu­ra ja yhdes­sä tekeminen.

Esa Paka­nen Iin A‑killasta ker­toi alue­ta­paa­mi­ses­sa oman toi­pu­mis­ta­ri­nan­sa. Yksi­näi­syys yhdes­sä muu­ta­man muun asian kans­sa on Esan päih­deon­gel­man taus­tal­la, mut­ta nyt A‑killlan ver­tais­tu­ki tukee päih­teet­tö­myyt­tä. Eikä enää tar­vit­se olla yksinäinen.

Esal­le A‑kilta on tuo­nut yhtei­söl­li­syyt­tä ja toimintaa.

Mikä on A‑kilta?

• A‑kiltatoiminta on yhdis­tys­muo­tois­ta, toi­min­nal­lis­ta ver­tais­tu­kea päih­teet­tö­myy­teen päih­deon­gel­mai­sil­le ja ‑toi­pu­jil­le. Toi­min­ta sopii myös päih­deon­gel­mais­ten lähei­sil­le. Kaik­ki toi­min­ta on päihteetöntä.

• Hau­ki­pu­taan A‑kilta ry toi­mii osoit­tees­sa Simp­pu­lan­har­jun­tie 14 C 5–8, 90830 Hau­ki­pu­das. A‑Killan nais­ten ryh­mä kokoon­tuu 17.8. alkaen joka toi­nen tiis­tai kel­lo 13–15 ja A‑kilta on avoin­na joka arki­päi­vä kel­lo 13–16.

• Iin A‑kilta ry kokoon­tuu kil­tail­toi­hin maa­nan­tai­sin kel­lo 17 osoit­tees­sa Pap­pi­lan­tie 16, 91100 Ii.

Lisä­tie­to­ja: www.a‑kiltojenliitto.fi

Teks­ti ja kuvat: Kir­si Mäki, jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri-kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja, A‑Kiltojen Liit­to ry