40:s Hau­ki­pu­das­hiih­to on vih­doin toteutumassa

Lumitilanne näyttää lupaavalta Haukipudashiihdon järjestämmiseen, iloitsivat järjestelyporukkaan kuuluvat Jarmo Savilaakso (vas.), Hannu Liljamo, Leila Ukkola ja Jukka Tienhaara.Lumitilanne näyttää lupaavalta Haukipudashiihdon järjestämmiseen, iloitsivat järjestelyporukkaan kuuluvat Jarmo Savilaakso (vas.), Hannu Liljamo, Leila Ukkola ja Jukka Tienhaara.

Hau­ki­pu­das­hiih­to pääs­tään kisaa­maan toi­von mukaan vih­doin 40-vuo­tis­juh­la­hiih­don mer­keis­sä sun­nun­tai­na 19. hel­mi­kuu­ta. Hau­ki­pu­das­hiih­to ja hyvän tuu­len latu­ret­ki on voi­tu jär­jes­tää vii­mek­si 2019 lumi- ja koro­na­ti­lan­teen takia ja juh­la­hiih­toa on jou­dut­tu siirtämään.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to viet­tää sekin juh­la­vuot­ta. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt vii­den­nen ker­ran Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na 18. helmikuuta.

Lumi­ti­lan­ne näyt­tää nyt lupaa­val­ta Hau­ki­pu­das­hiih­dol­le, mut­ta toki jän­ni­tys jat­kuu, min­kä­lai­sek­si sää­olot kehit­ty­vät. Kil­pai­lul­le ei ole vara­päi­vää, sil­lä kevät­tal­ven kisa­ka­len­te­rit on jo buukattu.

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jä­po­ruk­kaan kuu­lu­vat kil­pai­lun­joh­ta­ja Jar­mo Savi­laak­so Hau­ki­pu­taan Hei­tos­ta, Han­nu Lil­ja­mo Hau­ki­pu­taan Ladus­ta, Lei­la Ukko­la Hei­tos­ta ja Juk­ka Tien­haa­ra ajanotosta/tulospalvelusta vas­taa­vas­ta Maa­il­mas­ta Oy:stä toi­vo­vat, että juh­la­hiih­to pääs­tään nyt vii­mein­kin kisaa­maan. Vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma on lisän­nyt joka ker­ta suo­sio­taan ja se voi­tiin ker­ran jär­jes­tää keh­nom­pa­na­kin lumitalvena.

Hau­ki­pu­das­hiih­dol­la on vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nyt perin­ne. Jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­vat pai­kal­li­set urhei­luseu­rat ja toi­mi­jat Heit­to, Vei­kot, Kely, KTU, Hau­ki­pu­taan Latu, LC/­Hau­ki­pu­das-Kel­lo, MLL:n Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tys sekä Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­vi­ras­to ja TekLi. Tuki­joi­na ja spon­so­rei­na on yri­tyk­siä, mm. POP-pank­ki ja Putaan Pulla.

Perin­tei­ses­ti Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen läh­tö­lau­kauk­sen ampu­jak­si kut­su­taan pai­kal­li­nen merk­ki­hen­ki­lö, joka var­mis­tuu myöhemmin.

Tal­koo­vä­keä tar­vi­taan molem­pi­na päi­vi­nä 30–40 eri teh­tä­viin. Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa on tänä vuon­na Hau­ki­pu­taan Heit­to. Ensia­vus­ta vas­taa tut­tuun tapaan Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osasto.

– Näh­tä­väk­si jää, miten Hau­ki­pu­das­hiih­toon on edel­leen osal­lis­tu­jia. Meil­lä jär­jes­tä­jil­lä on tämän­vuo­ti­sen hiih­don jäl­keen mie­tin­nän paik­ka, onko tar­vet­ta kehit­tää Hau­ki­pu­das­hiih­don kon­sep­tia, poh­tii Jar­mo Savilaakso.

Mie­tit­ty on jo aiem­min kehit­tää tapah­tu­mas­ta enem­män koko per­heen latu­ret­ken suun­taan. Kysy­mys­merk­ki tule­vai­suu­des­sa on myös tal­koo­väen saa­mi­nen mukaan eri teh­tä­viin. Koro­na-ajan jäl­keen on ollut haas­tei­ta saa­da poruk­kaa mukaan tal­koi­siin tai edes pien­tä kor­vaus­ta vastaan.

Läh­tö­paik­ka­na Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa sun­nun­tai­na kuten myös las­ten tapah­tu­man aree­na­na lau­an­tai­na on Torpanmäki.

Molem­piin hiih­toi­hin toi­vo­taan ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta, jot­ta voi­daan varau­tua jär­jes­te­lyi­hin ja pal­kin­to­jen han­kin­taan. Mukaan voi tul­la kui­ten­kin vie­lä ilmoit­tau­tu­mal­la tapah­tu­ma­päi­vi­nä pai­kan pääl­lä. Osal­lis­tu­mis­mak­su sun­nun­tain Hau­ki­pu­das­hiih­toon on ennak­koon ilmoit­tau­tu­neil­le 10.2. men­nes­sä edul­li­sem­pi (35 e) kuin vas­ta ennen kisaa Jatu­lin kisa­kes­kuk­ses­sa (45 e).

Tor­pan­mäel­tä läh­te­vät ladut joh­ta­vat Anna­lan­kan­kaal­le, Iso­nie­meen ja Run­te­lin­har­jul­le, mis­tä pitem­pi 33 kilo­met­rin osuus jat­kuu Vir­pi­nie­meen ja lyhyem­pi 18 kilo­met­rin osuus palaa Run­te­lis­ta takai­sin koh­ti Jatu­lia. Mat­kan var­rel­la on huoltopisteitä.

Lau­an­tain las­ten hiih­toon ei ole osan­ot­to­mak­sua ja kaik­ki hiih­tä­jät pal­ki­taan. Ladut kier­tä­vät Tor­pan­mäel­lä tai sen ympä­ris­tös­sä. Tor­pan­mäel­lä on kant­tii­ni ja mak­ka­ran­myyn­tiä sekä mah­dol­li­suus myös mäen­las­kuun. Haus­kin asu pal­ki­taan jäl­leen. Luvas­sa on myös MLL:n jär­jes­tä­mä suo­sit­tu kepparikisa.

Bike & Fix esit­te­lee säh­kö­avus­tei­sia fat­bi­ke­ja ja Hau­ki­pu­taal­la käsin­teh­ty­jä Run­te­li-pyö­riä. Luvas­sa on myös latukone-esittelyä.

Peu­kut ovat pys­tys­sä, että Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen vii­kon­lop­pu­na lun­ta riit­tää ja hiih­toon ja ulkoi­luun on muka­va tal­vi­sää. Ajan­koh­tais­ta tie­toa tapah­tu­mis­ta päi­vi­te­tään hiih­to­jen verkkosivuille.

Hau­ki­pu­das­hiih­to 2023

Hau­ki­pu­das­hiih­to ja latu­ret­ki su 19.2. Yhteis­läh­tö Tor­pan­mäel­tä klo 12.

• Kil­pa­sar­jat 33 kilo­met­rin ja 18 kilo­met­rin mat­koil­le eri ikä­luo­kil­le sekä kun­to­sar­jat mie­hil­le ja naisille.

• Vapaa/tai perin­tei­nen tyyli.

• Ilmoit­tau­tu­mis­pis­te, kil­pai­lu­kes­kus ja maa­li Jatulissa.

• Pak­kas­ra­ja ‑18.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to la 18.2. klo 11–15 Torpanmäellä

• Läh­tö hiih­toon vapaas­ti klo 12–13

• Mat­kat sar­joit­tain 100 m‑2 km.

• Pak­kas­ra­ja ‑15.

• Haus­kin asu ‑kisa, paras palkitaan.

• MLL: Kep­pa­ri­ki­sa klo 12–13.30, omat kep­pi­he­vo­set mukaan.

• Muka­na mm. kisa­mas­kot­ti Poppi-Papukaija.

• Kant­tii­ni, mak­ka­ran­myyn­tiä, mäenlaskua.

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set la ja su hiih­to­ki­soi­hin: www.haukipudashiihto.fi

Vie­lä on salai­suus, kuka ampuu tämän vuo­den Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen läh­tö­lau­kauk­sen. Vuon­na 2018 hiih­tä­jät lähet­ti mat­kaan Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Tii­na Sota­nie­mi. Vie­rel­lä Kari Brei­lin ja kuu­lut­ta­ja­na Mar­jo Sjögren.