Tupa­tii­min toi­min­ta Yli­kii­min­gis­sä loppuu

Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tys päät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan, että se ei voi alle­kir­joit­taa han­kin­ta­so­pi­mus­ta kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä Yli­kii­min­gis­sä hyvin­voin­tia­lue Poh­teen kanssa. 

– Meil­lä oli­si ollut hyvä val­mius jat­kaa Tupa­tii­min toi­min­taa niin tilo­jen kuin ohjaa­jien­kin toi­mes­ta, mut­ta Poh­de hin­noit­te­li toi­min­nas­ta saa­ta­van kor­vauk­sen niin mata­lak­si, ettem­me pys­ty sil­lä jat­ka­maan toi­min­taa, ker­too pää­tök­sen taus­tois­ta asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mai­ja Pit­kä­nen.

Hänen mukaan­sa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan toteu­tu­mi­seen var­sin­kin Oulun alu­eel­la on muil­la­kin pal­ve­lun­tuot­ta­jil­la tar­jous­pyyn­töön näh­den tul­kin­tae­ri­mie­li­syyk­siä, ja että asia koko laa­juu­des­saan tulee ole­maan esil­lä vie­lä jon­kin aikaa. Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä ei kui­ten­kaan ole talou­del­li­sia resurs­se­ja pitää ohjaa­jia ja tilo­ja odot­ta­mas­sa sil­tä varal­ta, että asioi­hin tuli­si­kin muu­tok­sia ja selvennyksiä.

– Olem­me har­mis­sam­me asiak­kait­tem­me ja nii­den yli­kii­min­ki­läis­ten puo­les­ta, joi­ta Tupa­tii­min pal­ve­lut aut­toi­vat arjes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä, Pit­kä­nen sanoo.