Uusi jän­nit­tä­jä­ryh­mä aloit­taa Hau­ki­pu­taal­la syys­kuus­sa

Jän­nit­tää­kö poru­kas­sa puhu­mi­nen, puhe­li­mel­la soit­ta­mi­nen tai sosi­aa­li­set tilan­teet?

Jän­nit­tä­jä­ryh­män tar­koi­tuk­se­na on oppia uusia tai­to­ja ja tur­val­li­ses­ti altis­taa itse­ään niin että onnis­tu­mi­sen koke­muk­set ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos ovat mah­dol­li­sia. Ryh­män ja ohjaa­jan tuki on täl­lä mat­kal­la ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Jän­nit­tä­mi­ses­tä ei tar­vit­se vapau­tua, mut­ta on tär­keä oppia toi­mi­maan sen kans­sa.

Jän­nit­tä­jä­ryh­mä alkaa OSAO:lla Hau­ki­pu­taan yksi­kön tilois­sa. Ryh­mä kokoon­tuu 8 ker­taa 23.9.- 25.10. kel­lo 14–16. Ryh­mää ohjaa­vat nuo­ri­so-ohjaa­ja San­na Pent­ti ja etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Simo Kiva­ri. Ilmoit­tau­tu­mi­sia pyy­de­tään 15.9 men­nes­sä simo.kivari(a)ouka.fi.