Yli­kii­min­ki­läi­set halua­vat kovas­ti muhoslaisiksi

Uusi Ylikiiminki-Muhos-vaakuna on tekijöidensä mukaan heraldinen unelma.Uusi Ylikiiminki-Muhos-vaakuna on tekijöidensä mukaan heraldinen unelma.

Ran­ta­poh­jan alu­een eri kylil­lä on Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen muhi­nut aja­tuk­sia sii­tä, oli­si­ko osa­kun­ta­lii­tos johon­kin naa­pu­ri­kun­taan mah­dol­li­nen. Aja­tus­ta on pyö­ri­tel­ty muun muas­sa Mar­tin­nie­mes­sä, mis­sä löy­tyy haluk­kuut­ta liit­tyä osak­si Iitä. Eipä aja­tus ole vie­ras yli-iiläi­sil­le tai yli­kii­min­ki­läi­sil­le­kään, mut­ta nyt Yli­kii­min­gis­sä on lai­tet­tu tuu­le­maan. Yli­kii­min­ki­läi­set halua­vat muhoslaisiksi.

Osa­kun­ta­lii­tos­idean taus­tal­ta löy­tyy yli­kii­min­ki­läis­ten pet­ty­mys Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon ja sii­hen, miten pal­ve­lut ovat kai­kon­neet alu­eel­ta kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja myö­ten. Esi­mer­kik­si yli­kii­min­ki­läis­ten rakas­ta­mia balet­ti- ja oop­pe­rae­si­tyk­siä ei kuu­lu eikä näy.

Yli­kii­min­ki­läi­set myös arvioi­vat Muhok­sen eri­tyi­sen menes­ty­väk­si kun­nak­si voi­ma­lai­tok­si­neen, uima­hal­lei­neen sekä maa­pe­rän rik­kauk­si­neen. Eri­tyi­sen myön­teis­tä sävyä osa­kun­ta­lii­tos­a­ja­tuk­seen tuo myös se, että var­sin moni yli­kii­min­ki­läis­nuo­ri on koke­nut ensi-ihas­tuk­sen­sa muhos­lai­sen kans­sa. Löy­tyy­pä molem­min puo­li rajaa paris­kun­tia, jois­sa puo­li­so on tul­lut taloon Muhok­sen­tie­tä pit­kin ohi Selus­kan. Myös ter­va yhdis­tää Muhos­ta ja Yli­kii­min­kiä toi­siin­sa kär­päs­pa­pe­rin lailla.

Yli­kii­min­ki­läi­set tun­te­vat ole­van­sa Oulus­sa kuin toi­sen luo­kan kan­sa­lai­sia ja täl­lä suun­ni­tel­mal­la mat­ka­taan koh­ti tasa-arvoi­sem­paa tule­vai­suut­ta. Edes­sä on pit­kä pro­ses­si, sil­lä esi­mer­kik­si Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tos Iihin kes­ti vuo­des­ta 2015, jol­loin Jak­ku­ky­lä ilmai­si halun­sa lii­tok­seen, vuo­teen 2018, jon­ka alus­sa muu­tos astui voimaan.

Muhok­sel­ta yli­kii­min­ki­läi­set ovat saa­neet vih­reä­tä valoa aikeil­leen. Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la sekä Muhok­sen kun­nan­ta­lol­la on kuin sym­bo­li­se­na elee­nä hank­keen onnis­tu­mi­sel­le suun­ni­tel­tu laa­jen­tu­val­le Muhok­sel­le uusi vaa­ku­na, jos­sa enti­sen Yli­kii­min­gin kun­nan vaa­ku­na yhdis­te­tään osak­si Muhok­sen vaakunaa.

– Voi­ma­lai­tos­sa­la­moi­den tilal­le tule­vat Muhok­sen vaa­ku­naan Yli­kii­min­gin reet ja lohen tilal­le salak­ka, kos­ka se on kui­ten­kin ylei­nen saa­lis­ka­la onki­mie­hil­le Kii­min­ki- ja Oulu­joil­la, sil­lä lohi ei nouse Oulu­jo­keen ja har­voin Kii­min­ki­jo­keen­kaan. Reki­sym­bo­liik­kaan emme ole kek­si­neet jär­ke­vää seli­tys­tä, mut­ta lop­pu­tu­los reki­neen näyt­tää täy­del­li­sel­tä, ker­to­vat nimet­tö­mä­nä pysy­vät suunnittelijat.

Muhok­sen alku­pe­räi­sen vaa­ku­nan on suun­ni­tel­lut tai­tei­li­ja Olof Eriks­son vuon­na 1956. Aal­to­ko­ro­kat­koi­sen kil­ven sini­ses­sä ylä­ken­täs­sä hopei­nen lohi ja hopei­ses­sa ala­ken­täs­sä kol­me sinis­tä yksi­pol­vek­keis­ta sala­maa vie­rek­käin. Lohi viit­taa enti­sai­ko­jen lohen­ka­las­tuk­seen ja sala­mat kuvaa­vat nyky­ajan voimalaitoksia.

Yli­kii­min­gin itse­näi­sen kun­nan aikai­sen vaa­ku­nan ovat suun­ni­tel­leet kii­min­ki­läis­tai­tei­li­ja Oska­ri Jau­hiai­nen ja muu­an Muhok­sen vaa­ku­nas­ta­kin tut­tu heral­dik­ko Olof Eriks­son, ja se on vah­vis­tet­tu 3. tou­ko­kuu­ta 1957. Vaa­ku­nan seli­tys on “sini­ses­sä ken­täs­sä kol­me kul­tais­ta paju­re­keä alak­kain”, ja se on saa­nut aiheen­sa Reki­ky­läs­tä ja siel­lä toi­mi­neis­ta rekien tekijöistä.

Vaa­ku­na­tie­dot ovat tosia, sil­lä ne on poi­mit­tu Wikipediasta.

Tänään Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­ta käsin jär­jes­te­tään etä­nä kel­lo 19.19 kylä­ko­kous, jos­sa pää­te­tään osa­kun­ta­lii­tok­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Lin­kin kokouk­seen saa lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen: ylikiiminkimuhos@syosillia.fi Samal­la käyn­nis­te­tään nimien keruu vetoo­muk­seen osa­kun­ta­lii­tok­sen puo­les­ta. Vetoo­muk­sel­la toden­ne­taan sekä Oulun että Muhok­sen suun­taan asuk­kai­den kan­na­tus liitokselle.

Lii­tos­ta tukeak­seen jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä kun­ta­lai­sak­tii­ve­ja aikoo ottaa ennen kokous­ta käyt­töön­sä Suk­ke­lia­se­man van­hat puusuk­set, joil­la he hiih­tä­vät sym­bo­li­sen mat­kan Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­ta koh­ti Muhos­ta niin kau­as kuin jak­sa­vat. Luvas­sa on yli­kii­min­ki­läi­seen tapaan puhal­lin­musiik­kia, lau­lua sekä kovia puhei­ta, mut­ta tur­va­vä­lein. Koro­nan vuok­si ylei­sön toi­vo­taan seu­raa­van tapah­tu­mia omil­ta taka­pi­hoil­taan mas­kit kasvoillaan.