Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin moni­toi­mi­ta­lo­hank­keet odot­ta­vat pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mien val­mis­tu­mis­ta – Poh­teen alue­val­tuus­ton pää­tök­sel­lä on iso mer­ki­tys Yli-Iin hankkeelle

Ylikiimingin kirjastohanke on kokenut asukastoimijoiden keskuudessa vastarintaa, sillä uuden tilan rakentamisen ajatellaan johtavan asukastuvan toiminnan loppumiseen. Hankkeen puoltajat taas ottaisivat uuden kirjaston nuorisotiloineen ja kuntosaleineen mielellään vastaan. (Kuva: Teea Tunturi)Ylikiimingin kirjastohanke on kokenut asukastoimijoiden keskuudessa vastarintaa, sillä uuden tilan rakentamisen ajatellaan johtavan asukastuvan toiminnan loppumiseen. Hankkeen puoltajat taas ottaisivat uuden kirjaston nuorisotiloineen ja kuntosaleineen mielellään vastaan. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin uusi kir­jas­to­ra­ken­nus-han­ke, joka pitäi­si sisäl­lään myös kun­to­sa­lin Oulu10-pal­ve­lut ja nuo­ri­so­ti­lat sekä Yli-Iin uusi moni­toi­mi­ta­lo-han­ke, joka kokoai­si monet Yli-Iin alu­een pal­ve­lut yhteen, odot­ta­vat alu­eel­lis­ten pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mien valmistumista.

– Oulun kaik­kien suur­aluei­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mat käsi­tel­lään pää­tök­sen­teos­sa kevään 2023 aika­na ja ne tule­vat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si alus­ta­vas­ti kesä­kuun kokouk­seen. Tämän jäl­keen yksit­täi­set han­ke­suun­ni­tel­mat hyväk­sy­tään ja bud­je­toi­daan suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen aika­tau­luun, ker­too sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö.

Hänen mukaan­sa Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin osal­ta pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mat ovat lähes val­miit, ja ne ovat tulos­sa käsit­te­lyyn huhtikuussa.

– Eten­kin Yli-Iin pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa ja sii­hen liit­ty­väs­sä moni­toi­mi­ta­lo­hank­kees­sa on moni­sek­to­ri­sia ele­ment­te­jä, jot­ka edel­lyt­tä­vät myös hyvin­voin­tia­lue Poh­teen käsit­te­lyä ja pää­tök­siä, kos­ka hank­kee­seen liit­tyy var­hais­kas­va­tus- ja kir­jas­to­pal­ve­lui­den lisäk­si myös sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­meen liit­ty­viä toi­min­to­ja, kuten esi­mer­kik­si ikäih­mis­ten asu­mis- ja päivätoimintapalveluja.

Kau­pun­gin toi­vee­na on Mäki­ky­rön mukaan, että Poh­teen eli Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­to pys­tyi rat­kai­se­maan Yli-Iin asian mah­dol­li­sim­man pian, kos­ka eten­kin Yli-Iin päi­vä­ko­tien tilan­tees­sa pää­tök­sen­teon nopeu­del­la on rat­kai­se­va merkitys.

– Muu­ten jou­dum­me miet­ti­mään muun­lais­ta rat­kai­sua var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si alu­eel­la. Olem­me alus­ta­vas­ti myös kes­kus­tel­leet, että tar­vit­taes­sa ero­tam­me hank­kees­ta päi­vä­ko­din, kir­jas­ton sekä Oulu10-pal­ve­lu­jen koko­nai­suu­den uudek­si han­ke­suun­ni­tel­mak­si, mikä­li Poh­de ei ole val­mis koko­nai­suu­teen osal­lis­tu­maan, hän sanoo.

Mäki­ky­rön mie­les­tä Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lo on kui­ten­kin juu­ri sel­lai­nen han­ke, jos­sa syner­giae­dut ovat saa­vu­tet­ta­vis­sa mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti eten­kin reu­na-alu­een toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ajatellen.

Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lo­han­ke on saa­nut Yli-Iis­sä lähes varauk­set­to­man, jopa innos­tu­neen vas­taan­o­ton. Ainoas­taan tilo­jen riit­tä­vä koko sekä tyh­jil­leen jää­vien tilo­jen, kuten upean kir­jas­to­ra­ken­nuk­sen koh­ta­lo ovat herät­tä­neet kysy­myk­siä. Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys ry:n puheen­joh­ta­ja Vir­pi Räi­sä­nen on sitä miel­tä, että kaik­ki Yli-Iitä kehit­tä­vä ja sin­ne saa­ta­va infran ja pal­ve­lui­den yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen on erit­täin tervetullutta.

– Kylä­läis­ten mie­li­pi­de on var­mas­ti vas­taa­van­lai­nen. On tär­ke­ää että emme unoh­du, vaik­ka olem­me kau­ka­na Oulu kes­kus­tas­ta. Suun­ni­tel­lut koti­hoi­don, päi­vä­toi­min­nan sekä tue­tun asu­mi­sen tilat ovat todel­la tär­kei­tä uudistuksia.

Hän nos­taa esil­le myös muut sosi­aa­lis­ten pal­ve­lui­den uudis­tuk­set, kuten vii­koit­tai­sen lää­kä­ri­pal­ve­lun ja liik­ku­van ham­mas­hoi­don, jot­ka oli­si­vat yli-iiläi­sil­le todel­la tärkeitä.

– Tar­vit­sem­me Yli-Iis­sä uudis­ta­mi­sen ja kylä­läis­ten yhtei­söl­li­syyt­tä nos­tat­ta­vaa hen­keä ja tähän tar­koi­tuk­seen moni­toi­mi­ta­lon raken­ta­mi­nen on tär­keä ja tervetullut.

Yli­kii­min­gis­sä on kir­jas­to­hank­keen esil­lä­olon aika­na kes­kus­tel­tu run­saas­ti­kin uuden raken­nuk­sen tar­peel­li­suu­des­ta. Mie­li­pi­tei­tä on ollut niin puo­les­ta kuin vastaan.

Hank­keen kan­nat­ta­jat näke­vät sen eduik­si muun muas­sa sen, että uuden kir­jas­ton lisäk­si samal­la saa­tai­siin alu­eel­le uudet nuo­ri­so­ti­lat huo­no­kun­tois­ten tilal­le sekä uusi kun­to­sa­li vuo­kra­ti­lois­sa ole­van tilal­le. Tosin kun­to­sa­lin kokoa­kin on pidet­ty har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa riit­tä­mät­tö­mä­nä, ja aihees­ta onkin kir­jel­möi­ty jo kau­pun­gil­le. Monet han­ket­ta kan­nat­ta­vat ajat­te­le­vat sen ole­van var­sin­kin nuo­ril­le tär­keä asia.

Vas­tus­ta­jat puo­les­taan pel­kää­vät uudis­tuk­sen koi­tu­van asu­kas­tu­van koh­ta­lok­si. He eivät näe suun­ni­tel­lun raken­nuk­sen ole­van riit­tä­vän suu­ri yli­kii­min­ki­läis­ten tarpeisiin.

Yli­kii­min­gin asu­ka­syh­dis­tyk­sen Ystä­väl­li­ses­ti Yli­kii­min­ki ry:n puheen­joh­ta­ja Mark­ku Park­ki­nen sum­maa, että han­ke­suun­ni­tel­man kokoi­nen ja kal­tai­nen tila ei rii­tä täyt­tä­mään alu­eel­la ole­vaa kokonaistarvetta.

– Emme tar­vit­se uut­ta raken­nus­ta, jos se ei ole toi­mi­va ja vas­taa tar­pee­seen. Asu­kas­tu­val­la ole­va val­tuus­to­sa­li on välil­lä ääri­ään myö­ten täyn­nä ihmi­siä, joten on ymmär­ret­tä­vää, ettei kah­dek­san hen­gen kokoon­tu­mis­ti­la rii­tä täyt­tä­mään tarvettamme.

Park­ki­nen toi­voo, että hank­keen ede­tes­sä alu­een toi­mi­jat, yrit­tä­jät ja yksi­tyi­set hen­ki­löt kut­su­taan kool­le ja hei­tä aidos­ti kuul­laan, ennen kuin suun­ni­tel­mia jatketaan.

Asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä on sekä Yli-Iis­sä että Yli­kii­min­gis­sä kuul­tu jo aiem­min, pari vuot­ta sit­ten ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa. Uusia kuu­le­mi­sia on kau­pun­gin lupaus­ten mukaan odo­tet­ta­vis­sa, kun­han hank­keet alka­vat uudel­leen edetä.