Vep­säl­lä tapah­tuu, vii­kon­lop­pu­na lani­tet­tiin ja teh­tiin puukkoja

Aapo Turtinen (edessä), Tatu Kumpula, Oskari Perätalo (oik.), Teemu Määttä, Oscar Kanniainen, Antti Kerosalo, Lassi Wathén (vas.), Henrik Huynh ja Niko Mänty lanittivat Vepsän entisellä koululla viikonloppuna.

Vep­sän­ky­lä­läi­set ry on aktii­vi­nen ja vireä yhtei­sö, jos­sa ei pelä­tä kokeil­la uusia asioi­ta. Vii­me vii­kon­vaih­tees­sa Vep­sän enti­sel­lä kou­lul­la jär­jes­tet­tiin tois­ta ker­taa nuor­ten lanit ja aloi­tet­tiin puuk­ko­kurs­si. Oulun 4H-yhdis­tys jär­jes­ti suo­si­tut lanit yhteis­työs­sä Vep­sän­ky­lä­läi­set ry:n kans­sa. LAN (Local Area Network) tar­koit­taa lähi­verk­koa. Laneis­sa mon­ta pelaa­jaa kokoon­tuu samaan paik­kaan tie­to­ko­nei­den­sa kans­sa pelaa­maan lähi­ver­kos­sa tois­ten­sa kans­sa. Vep­sän laneissa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus