Elä­män­ta­ri­noin­tia Iissä

“Veik­ko on aina asu­nut Iis­sä. Vei­kon elä­mään on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta. Sota-ajan­kin Veik­ko muis­taa, oli sil­loin pie­ni poi­ka. Hänel­lä oli­si niin pal­jon hyviä tari­noi­ta kerrottavana…“Iissä on vas­tat­tu haas­tee­seen tuo­da tilai­suus ihmi­sil­le tari­noin­tiin ja nii­den kuu­le­mi­seen. Hui­lin­gis­sa (Puis­to­tie 4) jär­jes­te­tään tiis­tai­na 13.3. kai­kil­le avoin tari­noin­ti­ta­pah­tu­ma. Ker­to­ja­na voi olla jokai­nen, tai pai­kal­le voi vain tul­la kuun­te­le­maan muka­via tarinoita.Eivätkä tari­nat tähän lopu, vaan Iis­sä jär­jes­te­tään Tari­na Fes­ti­vaa­lit ikäih­mi­sil­le 18.–19.5. – Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ikäih­mis­ten ääni kuu­lu­viin ja kehit­tää paik­ka­kun­nan yhteis­työ­ku­vioi­ta kun­nan, yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin ja asuk­kai­den kes­ken kult­tuu­rin kei­noin, ker­too tapah­tu­ma­vas­taa­va­na toi­mi­va Anna­ma­ri Sal­mi-Vil­hu­nen HelliE:stä. Kun­ta ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä ovat myös jo vah­vas­ti muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tapahtumaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus