Vep­säl­lä vie­tet­tiin kevät­ta­pah­tu­maa

Taidenäyttelyssä oli nähtävissä mm. vas. Imants Vecozolsin, Aukusti Koiviston ja oik. Aukusti Huhtalan töitä.

Yli­kii­min­gin Vep­sän­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen kevät­ta­pah­tu­man­sa omis­ta­mal­laan kou­lul­la 23.3. Sää ei sat­tu­nut par­haak­si mah­dol­li­sek­si, sil­lä aamul­la alka­nut lumi­sa­de muut­tui päi­vän mit­taan vesi­sa­teek­si.

Lap­sil­le tar­koi­tet­tu Hiih­tocup, joka oli alka­nut kuu­kaut­ta aikai­sem­min, saa­tiin kui­ten­kin vie­tyä hyvin läpi. Eni­ten sääs­tä kär­si cur­ling, jon­ka radan sade muut­ti veti­sek­si. Sisä­ti­loi­hin oli jär­jes­tet­ty tai­de­näyt­te­ly, jon­ne töi­tään oli­vat tuo­neet esil­le pai­kal­li­set har­ras­te­li­ja­tai­tei­li­jat. Rei­jo Nis­si­läl­tä oli puus­ta teh­ty­jä relie­fe­jä, Sirk­ka Pel­ko­sel­ta akva­rel­le­ja ja Tapio Kois­ti­sel­ta ja Veik­ko Jur­va­kai­sel­ta öljy­vä­ri­töi­tä. Näi­den lisäk­si oli esil­lä kak­si kyläyh­dis­tyk­sen omis­ta­maa tau­lua, toi­nen tun­ne­tun oulu­lai­sen Aukus­ti Koi­vis­ton ja toi­nen kyläl­lä sata vuot­ta sit­ten asu­neen har­ras­ta­ja­tai­tei­li­jan Aukus­ti Huh­ta­lan työ. Vii­me­mai­ni­tul­ta oli näyt­teil­lä toi­nen­kin työ, Val­ma Kää­riäl­tä lai­nak­si saa­tu. Annik­ki Kois­ti­sel­ta oltiin saa­tu lai­nak­si har­vi­nai­sem­paa tai­det­ta: kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tun Lat­vian Tai­dea­ka­te­mian pro­fes­so­rin, Imants Vecozol­sin, maa­laa­ma muo­to­ku­va Aino Kois­ti­ses­ta. Hän kuu­luu Kois­tis­ten tut­ta­va­pii­riin ja oli vie­rail­lut hei­dän luo­naan v.1997, jol­loin oli maa­lan­nut kysei­sen muo­to­ku­van.

Las­ten Hiih­tocup jat­kuu vie­lä ensi vii­kon­lop­pu­na jol­loin hiih­de­tään vii­mei­set kil­pai­lut.