Ukrai­na­lais­nuo­ret naut­ti­vat hel­tei­ses­tä kalastuspäivästä

Kymmenenvuotias Uliana ihailee saalistaan. Kuvat: Joona Karjalainen

Ukrai­na­lais­nuo­ret läh­ti­vät yhtei­sel­le kalas­tus­reis­sul­le Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­le hel­tei­se­nä päi­vä­nä vii­me tors­tai­na. Lin­ja-auto kul­jet­ti aamul­la Oulun seu­dul­ta Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­le 30 kalastajaa.

Kau­aa eivät keren­neet ukrai­na­lais­ten vavat ole­maan lam­mes­sa, kun päi­vän ensim­mäi­nen kala nar­rat­tiin. Ensim­mäi­se­nä kalan nap­pa­si Uta­jär­vel­lä asu­va kym­me­nen­vuo­tias Ulia­na. Roh­kea nelos­luok­ka­lai­nen hie­man säi­käh­ti, kun kala nap­pa­si kiin­ni uis­ti­meen, mut­ta pai­kal­la oli onnek­si koke­nei­ta kalas­ta­jia aut­ta­mas­sa, jot­ta puo­len­tois­ta kilon kir­jo­lo­hi saa­tiin nos­tet­tua ylös. Ulia­nal­le tämä oli isoin kala min­kä oli kos­kaan saanut.

– Käyn kalas­ta­mas­sa joka kesä. Pidän enem­män kalas­ta­mi­ses­ta kuin kalan syö­mi­ses­tä, ker­too Ulia­na innostuneena.

Ulia­na oli kalas­tus­reis­sul­la yhdes­sä äitin­sä kans­sa, joka myös pitää kalas­ta­mi­ses­ta. Kalas­tus­har­ras­tuk­sen hän aloit­ti jo Ukrai­nas­sa olles­saan ja kalas­tus­har­ras­tus on jat­ku­nut myös nyt Suomessa.

– Käyn kalas­sa aina kuin ker­keän. Lähi­hoi­ta­jao­pin­to­jen sekä suo­men kie­len opis­ke­lun vuok­si kalas­ta­mi­sel­le ei ole aikaa vali­tet­ta­vas­ti enää niin pal­jon, ker­too Ulia­nan äiti.

Pai­kal­la olleen ProAgria Oulun työn­te­ki­jät fileoi­vat kir­jo­lo­hen val­miik­si Ulia­nan per­heel­le kotiin vie­tä­väk­si. Äiti aikoo val­mis­taa kalas­ta ruokaa.

Kalas­tus­päi­vän pää­jär­jes­tä­jä­nä toi­mi Hau­ki­pu­taan jako­kun­ta yhdes­sä Poh­jois-poh­jan­maan Ukrai­na­lais­ten yhdis­tyk­sen kans­sa. Jär­jes­te­lyis­sä oli­vat muka­na myös Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­ta ja ProAgria Oulu. Päi­vää on tuke­nut Lapin Ely-kes­kus kala­ta­lou­den edis­tä­mi­sen määrärahoista.

Kalas­tus­päi­vä on joka vuo­ti­nen tapah­tu­ma, min­kä tavoit­tee­na on lisä­tä nuor­ten kalas­tus­har­ras­tus­ta. Täl­lä ker­taa päi­vä pää­tet­tiin jär­jes­tää ukrainalaisnuorille.

– Meil­lä oli muu­ta­ma idea sii­tä, kenel­le tänä vuon­na kalas­tus­päi­vä jär­jes­te­tään. Ukrai­na­lais­nuo­ret vali­koi­tui­vat koh­de­ryh­mäk­si, sil­lä ajat­te­lim­me päi­vän ole­van heil­le mie­lui­sa, ker­too Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kari Kale­va.

Kalas­tus­päi­vä oli var­sin mie­lui­sa osal­lis­tu­jil­le. Monet ukrai­na­lai­sis­ta ovat alka­neet kalas­ta­maan enem­män muu­tet­tu­aan Suomeen.

Poh­jois­poh­jan­maan ukrai­na­lais­ten yhdis­tyk­sen Taras Paliic­huk ker­too, että yhdis­tys jär­jes­tää pal­jon eri­lai­sia tapah­tu­mia ukrai­na­lai­sil­le, mut­ta tämä oli heil­le ensim­mäi­nen yhtei­nen kalas­tus­reis­su. Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen lisäk­si yhdis­tys muun muas­sa kerää ja lähet­tää huma­ni­taa­ris­ta apua Ukrainaan.

Kymmenenvuotias Uliana ihailee saalistaan. Kuvat: Joona Karjalainen