Tur­ti­sel­le ja Vilp­po­lal­le suun­nis­tuk­sen SM-prons­sia

Ylikiimingin Nuijamiesten Satu Turtinen suunnisti keskimatkan SM-pronssille, joka oli hänen ensimmäinen kesäsuunnistuksen SM-mitalinsa.

Suun­nis­tuk­sen kes­ki­mat­kan Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Tai­val­kos­ken Mus­ta­vaa­ran maas­tois­sa vii­me lau­an­tai­na. Yli 35-vuo­tiai­den nais­ten ja van­him­pien mies­ten sar­jois­sa suun­nis­tet­tiin ainoas­taan ilta­päi­vän A-finaa­lit, mut­ta muis­sa sar­jois­sa kisa­päi­vä aloi­tet­tiin aamun kar­sin­ta­kil­pai­lul­la, jon­ka perus­teel­la kil­pai­li­jat jaet­tiin A- ja B-finaa­lei­hin.

Pudas­jär­ven Urhei­li­joi­den ja Tai­val­kos­ken Kuo­hun jär­jes­tä­mis­sä kisois­sa oli muka­na kaik­ki­aan yli 1 620 suun­nis­ta­jaa. Mus­ta­vaa­ran hyvä­kul­kui­set ja suun­nis­tuk­sel­li­ses­ti vaa­ti­vat maas­tot teki­vät suun­nis­tuk­ses­ta haas­ta­vaa. Satei­sen kesän vuok­si suot oli­vat maas­tos­sa mär­kiä.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­le kisois­ta tuli kak­si SM-prons­si­mi­ta­lia, kun Iisun Anne­li Vilp­po­la suun­nis­ti kol­man­nek­si 75-vuo­tiais­sa ja Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Satu Tur­ti­nen 45-sar­jas­sa.

– Kisas­sa oli rau­hal­li­nen ja hyvä fii­lis. Tie­sin koko ajan, mis­sä menen ja ras­tit löy­tyi­vät hyvin. Seis­ka­ras­til­le ajau­duin lii­kaa vasem­mal­le ja otin ras­tin avo­suon kaut­ta. Oli muka­vaa, kun onnis­tuin ja vie­lä muka­vam­paa, kun monet alu­eem­me suun­nis­ta­jat iloit­si­vat ja jakoi­vat menes­tyk­sen, Nui­ja­mies­ten SM-prons­sil­le suun­nis­ta­nut Satu Tur­ti­nen ker­too.

– Nor­jan Altas­sa ollut Mid­natt­sol­ga­lop­pen-suun­nis­tus oli haas­ta­vuu­del­taan lois­ta­va har­joi­tus Mus­ta­vaa­ran kisaa aja­tel­len. Nyt suun­nis­te­taan ren­nos­ti Kai­nuun ras­ti­viik­ko. Sit­ten on vuo­ros­sa Nuts Ylläs Pal­las pol­ku­juok­su ja sen jäl­keen Sveit­sin ras­ti­viik­ko, Satu tuu­maa.

SM-pla­ket­ti­si­jo­ja tuli alu­eel­le hie­nos­ti vii­si. Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mau­no Han­he­la oli kuu­des 70-vuo­tiais­sa, ja Nui­ja­mies­ten Kai­sa Lai­ti­nen yhdek­säs D40-sar­jas­sa. 75-vuo­tias­sa Nui­ja­mies­ten Toi­vo Pel­ko­nen oli seit­se­mäs ja Perä­me­ren Ras­tin Erk­ki Pie­ti­läi­nen yhdek­säs. Kii­min­gin Urhei­li­joi­den Hei­mo Pel­ko­nen suun­nis­ti yhdek­sän­nek­si 80-vuo­tiais­sa. Alu­een suun­nis­ta­jat teki­vät hie­no­ja suo­ri­tuk­sia eri sar­jois­sa, ja osa jäi vain vähän ajois­sa 10 par­haan jou­kos­ta. Tulok­set löy­ty­vät osoit­tees­ta: https://www.mustavaara2019.fi/