Lavai­sän­nän vii­mei­nen työvuoro

Nuijamiesten lavalla tansseja on järjestänyt ja järjestää tulevaisuudessakin aktiivinen joukko ihmisiä. Kuvassa vasemmalta oikealle lueteltuna Lasse Haapamäki, Jukka Sipola, Veikko Jokikokko, Tuomas Marttila-Tornio, Piia Parkkinen, Teppo Pelkonen, Outi Kokkoniemi, Asko Perätalo sekä Henna Parkkinen.Nuijamiesten lavalla tansseja on järjestänyt ja järjestää tulevaisuudessakin aktiivinen joukko ihmisiä. Kuvassa vasemmalta oikealle lueteltuna Lasse Haapamäki, Jukka Sipola, Veikko Jokikokko, Tuomas Marttila-Tornio, Piia Parkkinen, Teppo Pelkonen, Outi Kokkoniemi, Asko Perätalo sekä Henna Parkkinen.

Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la 19 kesän ajan lavai­sän­tä­nä toi­mi­nut Las­se Haa­pa­mä­ki jät­ti pit­kä­ai­kai­sel­le pes­til­leen hyväs­tit vii­me lau­an­tai­na. Nui­ja­mies­ten lavan kesä­kau­den vii­mei­sis­sä tans­seis­sa juh­lit­tiin samal­la Sikajuhlia.

Ennen tans­si-illan alkua Haa­pa­mä­ki ja jouk­ko Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het ry:n ja tans­si­la­van aktii­ve­ja kokoon­tui naut­ti­maan läm­pi­mäs­tä syys­sääs­tä laval­le. Samal­la Haa­pa­mäel­le luo­vu­tet­tiin kii­tos­lah­ja vuo­sien aktii­vi­ses­ta työs­tä tans­si-ilto­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä. Lah­ja­pus­su­kas­ta pal­jas­tui huo­mio­vä­ri­nen pai­ta, jon­ka rin­ta­mus­ta koris­ti teks­ti “illan viral­li­nen viihdyttäjä”.

– Las­se on ter­ve­tul­lut laval­le jat­kos­sa­kin, ja hän­tä var­mas­ti näh­dään­kin tääl­lä tans­sien aikaan. Työ­lii­ve­jä hän vaan ei enää saa pääl­leen, joten sik­si pää­tim­me hänel­le hank­kia täl­lai­sen täs­mää­vän väri­sen juh­la­pai­dan, lausui Piia Park­ki­nen.

Las­se Haa­pa­mä­ki ihas­te­li pai­taa hymys­sä suin ja kiit­te­li lah­jan luo­vu­tuk­seen osal­lis­tu­nei­ta vuolaasti.

– Oli­pa muka­va yllä­tys, Haa­pa­mä­ki hymyi­li mal­lai­les­saan pai­taa päälleen.

Las­se Haa­pa­mä­ki ker­too olleen­sa muka­na Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten toi­min­nas­sa jo vii­den vuo­si­kym­me­nen ajan, vaik­ka lavai­sän­nän tit­te­liä hän onkin kan­ta­nut pii­run ver­ran vail­le pari­kym­men­tä vuot­ta. Hän tote­aa, että hai­keut­ta ei ole ilmas­sa ennen vii­meis­tä var­si­nais­ta työ­vuo­roa lavai­sän­nän roolissa.

– Enhän minä mihin­kään häviä, ja laval­la tulen käy­mään var­mas­ti jat­kos­sa­kin – ja vie­lä­pä ihan uudes­sa univormussa.

Las­se Haa­pa­mä­ki halu­aa pai­not­taa, ettei ole lavai­sän­tä­nä yksin ollut jär­jes­tä­mäs­sä tans­se­ja vuo­sien varrella.

– Meil­lä on ollut aina muka­na iso poruk­ka, eli ihan kaik­kea en ole itse teh­nyt. Tähän aktii­vi­po­ruk­kaan minul­la on suu­ri luot­ta­mus sen suh­teen, että tans­si­pe­rin­ne säi­lyy laval­la jat­kos­sa­kin, Haa­pa­mä­ki sanoo.

Jat­kos­sa lavai­sän­nän työn­ku­vaa jae­taan sel­keäm­piin vas­tuu­aluei­siin, jot­ka on hel­pom­pi jakaa useam­man aktii­vin kes­ken. Tämän kesän tans­seis­sa uusiin roo­lei­hin on jo osin pääs­ty totuttelemaankin.

Jat­kos­sa lipun­myyn­nin vas­tuun itsel­leen ottaa Juk­ka Sipo­la, ja ravin­to­la­puo­les­ta vas­taa Hen­na Park­ki­nen. Outi Kok­ko­nie­mi ja Tep­po Pel­ko­nen otta­vat hoi­taa­keen jär­jes­tyk­sen­val­von­taan liit­ty­vät vas­tuut. Asko Perä­ta­lo huo­leh­tii kiin­teis­töön liit­ty­vis­tä vas­tuis­ta, ja Tuo­mas Mart­ti­la-Tor­nio vas­taa artis­tien buukkaamisesta.

Vuo­den vaih­tees­sa Las­se Haa­pa­mä­ki luo­vut­taa myös seu­ran huvi­jaos­ton puheen­joh­ta­jan nui­jan eteen­päin. Se menee Piia Parkkiselle.

– Toi­min­nas­sa on tulos­sa iso­ja muu­tok­sia, mut­ta kehi­tys­tä on tapah­dut­ta­va. Täl­lä jär­jes­te­lyl­lä myös työs­sä­käy­vil­lä ihmi­sil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua seu­ran toi­min­taan aktii­vi­ses­ti, Park­ki­nen ker­too hymyillen.

Kulu­nut kesä on ollut tans­sien näkö­kul­mas­ta Park­ki­sen ja Haa­pa­mäen mukaan erit­täin onnistunut.

– Tämän kesän tavoit­teet on saa­vu­tet­tu ja osin jopa yli­tet­ty, tote­aa Parkkinen.

Nui­ja­mies­ten laval­la on teh­ty kulu­nee­na kesä­nä myös pie­niä kehi­tys­toi­men­pi­tei­tä asiks­pa­lut­teen poh­jal­ta. Ulko­puo­lel­le on lisät­ty kii­rei­sim­pi­nä iltoi­na esi­mer­kik­si annis­ke­lua toteut­ta­va ulko­telt­ta, joka hel­pot­taa mui­den baa­rien pai­net­ta. Mak­su­päät­tei­tä ja ves­so­ja on lisät­ty, ja toi­si­naan Ylkii­min­gin kyläyh­dis­tys tai musiik­kiyh­dis­tys ovat olleet pai­kan pääl­lä pitä­mäs­sä kahviota.

– Nämä ovat meil­le pie­niä, mut­ta asiak­kail­le suu­re­na näyt­täy­ty­viä toimia.

Tänä kesä­nä jär­jes­tet­tiin myös tois­ta ker­taa Finn­Hits-ilta, jos­sa perin­tei­sen tans­si­musii­kin rin­nal­la kuul­laan niin sanot­tua disco-iskelmää.

– Finn­Hits-illas­ta on kovas­ti pidet­ty, ja se hou­kut­te­lee laval­le sel­lais­ta­kin väkeä, joka ei muu­ten tans­seis­sa käy, ker­too Tuo­mas Marttila-Tornio.

Kulu­nee­na kesä­nä suo­si­tuim­pia artis­te­ja ovat olleet Mart­ti­la-Tor­nion mukaan muun muas­sa Mat­ti ja Tep­po, Yölin­tu sekä Kake Ran­de­lin. Mart­ti­la-Tor­nio tark­kai­lee artis­tien suo­sio­ta tar­kas­ti ja kuun­te­lee myös asia­kas­pa­laut­tei­ta suun­ni­tel­les­saan tule­vien kesien esiintyjävarauksia.

– Ensi kesän artis­tit alka­vat olla jo varat­tui­na, loka­kuus­sa alan suun­ni­tel­la jo kesän 2025 kat­taus­ta, Mart­ti­la-Tor­nio sanoo.