Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­sen kesä­näyt­te­ly avau­tuu viikonloppuna

Ateljee-Galleria Kaikkosen kesänäyttely avaa ovensa yleisölle tänä perjantaina. Näyttelyssä on esillä sekä Sampo kaikkosen että Suvi Mannisen taidetta. Kuva: Ateljee-Galleria KaikkonenAteljee-Galleria Kaikkosen kesänäyttely avaa ovensa yleisölle tänä perjantaina. Näyttelyssä on esillä sekä Sampo kaikkosen että Suvi Mannisen taidetta. Kuva: Ateljee-Galleria Kaikkonen

Yli­kii­min­gis­sä sijait­se­va Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen avaa oven­sa jäl­leen tänä kesänä.Galleriassa on tänä kesä­nä näh­tä­vil­lä kak­si näyt­te­lyä kah­del­ta taiteilijalta.

Sam­po Kaik­ko­sen Usko ja epäi­lys ‑näyt­te­lyn teos­ten tema­tiik­ka on jat­koa Oulun tuo­mio­kir­kos­sa vii­me syk­sy­nä jul­kis­te­tul­le Tai­vaan­ran­ta-teok­sel­le. Teok­sen toteu­tus­pro­ses­si sekä vas­taan­ot­to sysä­si­vät Kaik­ko­sen poh­ti­maan, mikä on uskon­nol­li­sen tai­teen teh­tä­vä ja kuvaa­mis­ta­pa. Perin­tei­ses­ti uskon­nol­li­set kuvat ovat Raa­ma­tul­lis­ta kuvi­tus­ta, jois­sa tois­tuu iko­ni­nen vakiin­tu­nut kuvaus­ta­pa. Uusis­sa teok­sis­saan Kaik­ko­nen aset­taa kat­so­jan sivus­ta­kat­so­jan sijaan ikään kuin osak­si teok­sen maa­il­maa. Hah­mot tule­vat ihol­le, oikei­na ihmi­si­nä tai komplek­si­si­na hahmoina. 

Tek­nii­kal­taan Kaik­ko­sen uudet teok­set ovat pää­osin perin­tei­siä barok­ki­tyy­li­siä öljy­vä­ri­maa­lauk­sia. Näyt­te­lys­sä on muka­na myös luon­nok­sia Tai­vaan­ran­ta-teok­sen eri vaiheista. 

Kuva­tai­tei­li­ja Suvi Man­no­sen Arlecc­hi­na-näyt­te­lys­sä on esil­lä tai­tei­li­jan parin vii­me vuo­den tuo­tan­toa kan­kaal­le, levyl­le sekä kir­jan kan­sil­le teh­tyi­nä. Man­no­nen käyt­tää teok­sis­saan pää­sään­töi­ses­ti akryy­liä, öljyä, hiil­tä, pas­tel­lia, pit­siä, lyön­ti­me­tal­lia sekä decoupage-tekniikkaa.

Arlecc­hi­no, eli har­le­kii­ni on koo­mi­nen tyyp­pi­hah­mo Ita­lian Com­me­dia dell’artessa, joka on 1500-luvul­la syn­ty­nyt impro­vi­saa­tio­teat­te­rin muo­to. Man­no­sel­le har­le­kii­ni on aina tuo­nut mie­leen her­kän, sala­pe­räi­sen, tun­teik­kaan ja romant­ti­sen nais­hah­mon, jon­ka vaa­te­tuk­seen kuu­lu­vat isot kau­luk­set ja eri­lai­set ruu­tu­ku­vioin­nit. Miel­leyh­ty­mä eri­tyi­ses­ti kar­ne­vaa­lei­hin ja sir­kuk­seen on vahva. 

Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­sen kesä­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­te­tään per­jan­tai­na 16.7. kel­lo 17.