Yli-Iin kir­kon ikku­nat ja vesi­kat­to remont­tiin

Yli-Iin kir­kon vesi­kat­to ja ikku­nat perus­kor­ja­taan sekä sprinkle­ri­jär­jes­tel­mä uusi­taan tänä vuon­na. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nusar­vio on 400 000 euroa. Yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt hank­keen ja sen suun­ni­tel­mat kokouk­ses­saan jou­lu­kuun aika­na. Suun­ni­tel­lut kor­jaus­toi­men­pi­teet sisäl­tä­vät ikku­noi­den kor­jauk­sen ja van­ha käyt­töi­kän­sä pääs­sä ole­van vesi­kat­teen uusi­mi­sen enti­sen­kal­tai­sel­la rivi­sau­ma­kat­teel­la. Ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­tä­vyyt­tä paran­ne­taan uusi­mal­la ylä­poh­jan läm­mö­ne­ris­teet. Kir­kon jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­set kun­nos­te­taan ja maa­la­taan vuo­si­kor­jaus­töi­nä. Yli-Iin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus