Yli-iiläi­set eivät enää suos­tu ole­maan kau­pun­gin heit­to­pus­si­na – Pal­ve­lui­den supis­ta­mis­esi­tyk­set sai­vat asuk­kaat kiu­kus­tu­maan

Veli Kortesalmi korosti Yli-Iin asukasillassa sitä, että hyvän alueellisen vision lisäksi asukkaiden on yhdessä koottava monet pienet asiat, jotka hiertävät kengässä ja vietävä niitä yhdessä eteenpäin, jotta yhteisö ei lamaantuisi.

Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa esi­tel­tiin alu­een oma visio, jol­la kur­ko­tel­laan posi­tii­vi­sin mie­lin tule­vaa koh­ti. Pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na illas­sa oli kui­ten­kin suo­ra­nai­nen kiuk­ku ja ymmär­tä­mät­tö­myys sitä koh­taan, mitä Oulun kau­pun­ki Yli-Iin suur­alu­eel­le aikoo teh­dä. Niin sanot­tu Laes­te­rän lis­ta kun esit­tää, että Yli-Iin koh­dal­la sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä vie­lä jäl­jel­lä ole­vat pal­ve­lut kou­lul­le tai sen yhtey­teen myö­hem­min, eril­li­sel­lä pää­tök­sel­lä raken­net­ta­vaan moni­toi­mi­ta­loon. Tämä tar­koit­tai­si kir­jas­ton, päi­vä­ko­din ja hyvin­voin­ti­pis­teen siir­tä­mis­tä pois nyky­ti­lois­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus