Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton säh­kö­verk­koa rakennetaan

Pahkakosken tuulivoimahankeen tien ja sen läheisyyteen tulevan tuulivoimalan pystystyskentän maanrakennustyöt ovat käynnissä. Urakoitsijana on Maanrakennus Kamara Oy. (Kuva: Enercon)Pahkakosken tuulivoimahankeen tien ja sen läheisyyteen tulevan tuulivoimalan pystystyskentän maanrakennustyöt ovat käynnissä. Urakoitsijana on Maanrakennus Kamara Oy. (Kuva: Enercon)

Yli-Iin Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton 1. vai­heen raken­ta­mi­nen on täy­des­sä käyn­nis­sä. Par­hail­laan val­mis­tuu säh­kö­verk­ko Fingri­din Iso­kan­kaan­kyt­ken­tä­ase­mal­le. Puus­toa rai­va­taan lin­jan alta ilma­joh­dol­le ja ete­läis­tä tie­tä raken­ne­taan pal­ve­le­maan säh­kö­ver­kon raken­ta­mi­sen tarpeita.

– Seu­raa­vak­si ohjel­mas­sa on Iso­kan­kaan säh­kö­ase­man vii­meis­te­ly­työt, ja sit­ten käyn­nis­tyy 2. vai­he, johon kuu­lu­vat tuu­li­voi­ma­puis­ton infran raken­ta­mi­nen ja sen jäl­keen itse tuu­li­voi­ma­loi­den pys­tyt­tä­mi­nen, ker­too myyn­ti­joh­ta­ja Mar­ko Sal­me­la Enercon Finlandilta.

Ennen kuin tuu­li­voi­ma­loi­ta pääs­tään Pah­ka­kos­kel­le pys­tyt­tä­mään, on raken­net­ta­va puis­ton ties­tö, tuu­li­myl­ly­jen perus­tuk­set sekä pystytyskentät.

– Mei­dän asiak­kaam­me ei ole vie­lä päät­tä­nyt sitä, mil­lai­set myl­lyt tuu­li­voi­ma­puis­toon pys­ty­te­tään. Alku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta poi­ke­taan hiu­kan, mut­ta tuu­li­voi­ma­loi­den mak­si­mi­kor­keus säi­lyy ennal­laan. Asia­kas eli sak­sa­lai­nen Alter­ric poh­tii par­hail­laan, mikä tämän­het­kik­sis­tä voi­ma­la­rat­kai­suis­ta on sopi­vin. Tavoit­tee­na on alku­pe­räis­tä suu­rem­mat root­to­rit ja gene­raat­to­rit, Sal­me­la sanoo.

Voi­ma­loi­den pys­ty­tys Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la alkaa infran val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, toden­nä­köi­ses­ti vuo­sien 2023–2024. Puis­ton käyt­töön­ot­to on vii­meis­tään vuo­den 2024 loppupuolella.

– Täl­lä het­kel­lä puhu­taan 30 voi­ma­las­ta, mut­ta tur­bii­nin nimel­lis­te­hos­ta riip­puen mää­rä voi sii­tä vie­lä laskea.