Nopeus­ra­joi­tuk­sen muu­tok­set Yli-Iin taa­ja­mas­sa herät­tä­vät ihmetystä

Yli-Iin taajamassa on poistettu kärkikolmioita kun alueellista nopeusrajoitusta on alennettu 30 kilometriin tunnissa. Väistämisvelvollisuus muuttuu, kun risteyksestä tulee tasa-arvoinen. Kuvituskuva: Auli HaapalaYli-Iin taajamassa on poistettu kärkikolmioita kun alueellista nopeusrajoitusta on alennettu 30 kilometriin tunnissa. Väistämisvelvollisuus muuttuu, kun risteyksestä tulee tasa-arvoinen.

Yli-Iin kes­kus­taa­ja­mas­sa on vas­ti­kään teh­ty muu­tok­sia nopeus­ra­joi­tuk­siin ja pois­tet­tu kär­ki­kol­mioi­ta. Nopeus­ra­joi­tuk­sia on las­ket­tu pai­koin 30 kilo­met­riin tun­nis­sa ja sivu­teil­tä on pois­tet­tu kär­ki­kol­mioi­ta. Tämä mer­kit­see sitä, väis­tä­mis­vel­vol­li­suus on muut­tu­nut, kun ris­teyk­sis­tä on tul­lut tasa-arvoi­sia. Oikeal­ta tule­vaa on väistettävä.

Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen oli yhtey­des­sä yli-iiläi­nen asu­kas, jon­ka mukaan muu­tok­set ovat häm­men­tä­neet kylä­läi­siä. Ihmet­te­lyä aiheut­taa, mik­si näin teh­tiin. Kaik­ki eivät ole huo­man­neet muu­tok­sia, vaik­ka toki lii­ken­ne­mer­kit ovat ker­to­mas­sa sii­tä. Vaa­ra­ti­lan­tei­ta­kin syn­tyy. Asu­kas toi­voo, että Oulun kau­pun­ki tie­dot­tai­si muu­tok­sis­ta kylä­läi­siä paremmin.

Pää­tös Yli-Iin alu­eel­li­sen nopeus­ra­joi­tuk­sen muu­tok­ses­ta on teh­ty hel­mi­kuus­sa 2023 kau­pun­gi­nin­si­nöö­rin pää­tök­se­nä, kuten vas­taa­vat pää­tök­set tehdään.

Oulun kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri Tapio Sii­ka­luo­ma ker­too, että pää­tös perus­tuu lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maan, jon­ka mukaan alu­eel­li­set nopeus­ra­joi­tuk­set tul­laan muut­ta­maan 30 kilo­met­rik­si tunnissa.

– Kun nopeus­ra­joi­tus muut­tuu, niin ris­teyk­set ovat sen jäl­keen tasa-arvoi­sia. Väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den muu­tok­ses­ta varoi­te­taan puo­len vuo­den ajan liikennemerkillä.

Täl­lai­sia alu­eel­li­sen nopeus­ra­joi­tuk­sen muu­tok­sia on Sii­ka­luo­man mukaan teh­ty eri puo­lil­la kaupunkia.

Yli-Iis­sä on epäil­ty, että nopeus­ra­joi­tuk­sen las­ke­mi­nen alhai­sem­mak­si vai­kut­taa tien kun­nos­sa­pi­don luo­ki­tuk­seen niin, että kun nopeuk­sia alen­ne­taan, tie­tä ei tar­vit­se enää hoi­taa ja pitää kun­nos­sa niin hyvin kuin aiemmin.

Tapio Sii­ka­luo­ma kumo­aa väitteen.

– Nopeus­ra­joi­tuk­sen muu­tos ei vai­ku­ta tien kun­nos­sa­pi­don luokitukseen.