Maa­lis­maal­la pui­tiin ja poris­tiin van­haan malliin

Vanhat mopot ja traktorit sekä maamoottorin jyske ja ryskinä tunnetun puimakoneen lonkutus loivat nostalgisen näkymän ja äänimaiseman Maalismaan puintitapahtumassa.Vanhat mopot ja traktorit sekä maamoottorin jyske ja ryskinä tunnetun puimakoneen lonkutus loivat nostalgisen näkymän ja äänimaiseman Maalismaan puintitapahtumassa.

Maa­moot­to­ri put­put­taa ilmaan syn­keän mus­taa pako­kaa­sua. Pui­ma­ko­ne syl­kee uume­nis­taan olkia ja ruu­me­nia sekä yhdes­tä tor­ves­ta myös kau­niin kul­lan­rus­kei­ta jyviä.

Vil­jaa on vie­lä sei­päil­lä­kin, joi­den seas­sa kul­jes­ke­lee iloi­ses­ti jut­te­le­vaa väkeä. Moni on son­nus­tau­tu­nut ajan hen­gen mukai­ses­ti van­han­ai­kai­siin puki­miin, joten voi­si luul­la palan­neen­sa ajas­sa vuo­si­kym­me­nien taak­se eten­kin, kun pel­lon reu­naan­kin on pysä­köi­ty rivi van­ho­ja trak­to­rei­ta sekä “Pap­pa-Tun­tu­rei­ta”.

Puin­ti­päi­vää perin­tei­seen mal­liin vie­tet­tiin Maa­lis­maas­sa lau­an­tai­na tois­ta­mi­seen, sil­lä ensim­mäi­sen ker­ran tapah­tu­ma pol­kais­tiin pys­tyyn vuo­si sit­ten. Idean puin­ti­pe­rin­teen elvyt­tä­mi­ses­tä sai his­to­ri­aa ja perin­ne­tie­tout­ta har­ras­ta­va Jar­mo Ala­siu­rua kuul­tu­aan, että kyläl­tä edel­leen löy­tyy usei­ta van­ho­ja pui­ma­ko­nei­ta eli rys­ke­jä jois­ta osa yhä toimintakuntoisiakin.

– Omas­ta lap­suu­des­ta­kin on mie­leen jää­nyt, kuin­ka sosi­aa­li­nen ja väkeä yhteen kokoa­va tapah­tu­ma puin­ti­päi­vä oli. Kun vie­lä löy­tyi saman­hen­ki­siä kave­rei­ta, uskal­si hom­maa ruve­ta tosis­saan suunnittelemaan.

Vii­me vuo­den puin­ti­päi­vä onnis­tui lopul­ta yli odo­tus­ten kerä­ten niin tal­koo­lai­sia kuin muu­ta­kin väkeä kool­le run­sain mää­rin. Se innos­ti ryh­ty­mään urak­kaan uudel­leen­kin, joten Ala­siu­ruan pel­lol­la kas­voi tämän kesän mit­taan kau­ro­ja, jot­ka pari viik­koa ennen puin­ti­ta­pah­tu­maa nos­tel­tiin sei­päil­le kui­vu­maan. Myös lähis­töl­lä sijait­se­vil­la Rai­mo ja Aimo Ala­ta­lon pel­loil­la sei­väs­tet­tiin osa ohris­ta van­han mal­lis­ta puin­tia varten.

Jar­mo Ala­siu­ru­aa vie­hät­tää eri­tyi­ses­ti enti­sa­jan tal­koo­hen­ki, joka perin­ne­ta­pah­tu­maa jär­jes­tet­täes­sä on nous­sut jäl­leen esiin.

– Mei­tä oli vil­jo­ja sei­väs­tä­mäs­sä­kin kym­men­hen­ki­nen poruk­ka. Jut­tu len­si, ja kah­vit­kin juo­tiin pel­lol­la töi­den lomas­sa kuin ennen vanhaan.

Juu­ri saman­hen­kis­ten ystä­vien ole­mas­sao­lo sekä yhteis­työ kylä­läis­ten ja Maa­lis­maan kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa roh­kai­see jär­jes­tä­mään perin­ne­ta­pah­tu­maa jat­kos­sa­kin, samoin kävi­jöil­tä saa­tu posi­tii­vi­nen palaute.

– Tois­tai­sek­si emme ole uskal­ta­neet tapah­tu­maa kovin pal­joa mark­ki­noi­da, jot­ta tilan­ne pysyy hal­lin­nas­sa. Jat­kos­sa jou­dum­me var­maan asi­aa poh­ti­maan, Ala­siu­rua miettii.

Enti­sai­ko­jen kalus­toa ja puin­tia seu­rail­les­sa saat­toi­vat tapah­tu­man kävi­jät myös nau­tis­kel­la kyläyh­dis­tyk­sen tar­joa­mis­ta kah­veis­ta ja mak­ka­rois­ta sekä istah­taa kuu­le­maan musiikkia.

Soi­tan­toa ja lau­lan­taa esit­ti­vät Sep­po Vesa, Rei­jo Nyman, Sau­li Perä­ta­lo ja Han­nu Luh­ta­nie­mi. Nelik­ko oli osa Maa­lis­maal­la asu­van Vesan paris­kun­nan luo kyläi­le­mään saa­pu­nut­ta ystä­vä­jouk­koa, jon­ka Vesat hou­kut­te­li­vat osal­lis­tu­maan puin­ti­päi­vään. Ammat­ti­muusik­ko­na pit­kän uran teh­nyt Sep­po Vesa soit­ti har­mo­nik­kaa, ja Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ros­sa­kin lau­la­vat Nyman, Perä­ta­lo ja Luh­ta­nie­mi lauloivat.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.