Eeva-Lii­sa Man­ner 100 vuot­ta ‑juh­la­ma­ti­nea Kie­ri­kis­sä – Juh­lae­si­tel­män pitää yli-iiläi­nen Tuu­la Hökkä

Muis­ton pysy­vyys ‑tilai­suus Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa sun­nun­tai­na 31.10. kel­lo 14–16 on osa Eeva-Lii­sa Man­ner ‑seu­ran jär­jes­tä­mää val­ta­kun­nal­lis­ta juh­la­vuot­ta, jon­ka suo­je­li­ja on pre­si­den­tin puo­li­so runoi­li­ja Jen­ni Hau­kio.

Mati­nean juh­lae­si­tel­män ”Runoi­li­ja draa­ma­kir­jai­li­ja­na” pitää yli-iiläi­nen Hel­sin­gin yli­opis­ton dosent­ti Tuu­la Hök­kä, joka on mer­kit­tä­vä Man­ne­rin tuo­tan­non tut­ki­ja ja nimik­ko­seu­ran perus­ta­ja. Hän on toi­mit­ta­nut myös Man­ne­rin koo­tut runot Kir­kas, hämä­rä, kir­kas, jos­ta on otet­tu uusin­ta­pai­nos tänä vuon­na. Teos­ta on hyvin saa­ta­vil­la kir­ja­kau­pois­ta. Tuu­la Hökän väi­tös­kir­jas­ta SKS on jul­kais­sut kir­jan Mul­lan kir­joi­tus­ta, aurin­gon savua ja tänä syk­sy­nä hänel­tä ilmes­tyy kir­ja Man­ne­rin näy­tel­mis­tä ja kuun­nel­mis­ta. Ottei­ta Tuu­lan käsit­te­le­mis­tä teok­sis­ta lukee mati­neas­sa näyt­te­li­jä Jaa­na Kah­ra.

Eeva-Lii­sa Man­ne­rin vii­sau­des­ta tilai­suu­des­sa puhuu Oulun yli­opis­ton tut­ki­ja ja krii­tik­ko Jark­ko Lau­ri. Muka­na ohjel­mas­sa ovat myös lausu­ja Sari Kok­ko­nen ja oulu­lai­nen lau­lu­yh­tye Pyrs­tö­täh­det, joka lau­laa Man­ne­rin runoi­hin sävel­let­ty­jä lau­lu­ja. Tilai­suu­des­sa on kahvitarjoilu.

Kie­ri­kin ovet ava­taan jo klo 12.30. jol­loin mati­nean osal­lis­tu­jat saa­vat tutus­tua Kie­ri­kin arkeo­lo­gi­seen näyt­te­lyyn ja kivi­kau­den kylään. Käsioh­jel­maa ja lip­pu­ja voi ostaa ennak­koon kätei­sel­lä Gal­le­ria Har­ma­jas­ta ja Ase­man diva­ris­ta Oulus­sa, Iin kir­jas­tos­ta sekä Kai­sun kah­vi­las­ta Yli-Iis­sä ja ovel­ta kor­til­la. Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät Kie­rik­ki ry, Huu­to­merk­ki ry ja Kierikkikeskus.