Toi­mit­ta­jal­ta: Valis­tus­ta syy­tä jatkaa

Lii­ken­ne­kuo­le­mien mää­rä rat­ti­juo­pu­mus­ta­pauk­sis­sa on Lii­ken­ne­tur­van kokoa­mien tilas­to­jen mukaan las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den aika­na. Näh­tä­väs­ti asen­teet huma­las­sa aja­mi­seen ovat muut­tu­neet, mikä on hyvä asia.

Kui­ten­kin vii­me vuon­na­kin Suo­mes­sa kuo­li 38 ihmis­tä rat­ti­juop­pou­den seu­raa­muk­siin. Kes­ki­mää­rin rat­ti­juo­pu­mus­ta­pauk­sis­sa on vii­meis­ten vuo­sien aika­na kuol­lut kes­ki­mää­rin 51 hen­ki­löä. Louk­kaan­tu­nei­ta on ollut kes­ki­mää­rin 560. Ver­tai­lun vuok­si voi mai­ni­ta, että hir­vi­ko­la­reis­sa kuo­li vii­me vuon­na 3 ihmistä.

Tilas­tol­li­ses­ti esi­tet­ty­nä kuol­leet ja louk­kaan­tu­neet näyt­tä­vät vain luvuil­ta, mut­ta taus­tal­la on suu­ri mää­rä hen­kis­tä ja fyy­sis­tä kär­si­mys­tä. Sitä saa kokea pait­si louk­kaan­tu­neet myös hei­dän lähi­pii­rin­sä. Kär­si­mään jou­tu­vat myös rat­ti­juo­pon lähei­set ja var­mas­ti toki rat­ti­juop­po itsekin.

Rat­ti­juo­pu­muk­sen takia onnet­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­neis­ta syn­tyy yhteis­kun­nal­le tie­ten­kin suu­ria kus­tan­nuk­sia, mut­ta rat­ti­juop­pou­den jäl­jet ovat pit­kät myös oikeus­lai­tok­ses­sa. Huma­las­sa aja­neen ja sii­tä kiin­ni jää­neen vie­mi­nen läpi tut­kin­nan ja oikeus­kä­sit­te­lyn ei ole hal­paa lystiä.

Moni oli­si val­mis lunas­ta­maan rat­ti­juo­pon kul­ku­vä­li­neen val­tiol­le kor­vauk­sek­si ja ran­gais­tuk­sek­si. Tosia­sia on kui­ten­kin se, että eten­kään tapa­rat­ti­juo­pot liik­ku­vat har­vem­min autol­la, jon­ka joku oli­si val­mis osta­maan itsel­leen ja jos­ta val­tio sai­si siten myyntituloja.

Myös Ran­ta­poh­jan uutis­toi­mi­tuk­ses­sa on huo­mat­tu rat­ti­juo­pu­mus­ta­paus­ten yhtey­des­sä eräs uusi, pelot­ta­va­kin piir­re. Nyky­ään lähes aina rat­ti­juo­pon veres­tä on löy­det­ty mui­ta­kin huu­maa­via ainei­ta alko­ho­lin lisäk­si. Kysees­sä voi olla huu­mausai­ne tai jokin ajo­ky­kyyn vai­kut­ta­va lää­ke. Usein täl­lai­sel­la rat­ti­juo­pol­la ei myös­kään ole voi­mas­sa ole­vaa ajo­lu­paa. Ajo­neu­vo­kin saat­taa olla lait­to­mas­sa kunnossa.

Vaik­ka rat­ti­juop­po­jen mää­rä lii­ken­ne­vir­ras­sa on vähen­ty­nyt hiu­kan, ei valis­tus­ta asias­sa kan­na­ta lopet­taa. Joka vuo­si lii­ken­tee­seen tulee uusia suku­pol­via, joi­den on syy­tä tie­dos­taa rat­ti­juop­pou­den seuraukset.

Pek­ka Keväjärvi