Toi­mit­ta­jal­ta: Uusi ihme Kui­va­nie­mel­le

Kui­va­nie­mel­le Iihin on odo­tet­ta­vis­sa kan­sal­li­sia ja var­mas­ti kan­sain­vä­li­siä­kin vie­rai­ta ensi syk­sy­nä, mikä­li Vii­na­mä­keen tuu­li­voi­ma­loi­ta raken­ta­va Tuu­liwat­ti saa pro­jek­tin­sa val­miik­si. Vii­na­mäen viit­tä voi­ma­laa voi nimit­täin pitää ihmee­nä sil­lä tavoin, että ne lie­ne­vät poh­joi­sen Euroo­pan ensim­mäi­set tuu­li­voi­ma­lat, joit­ten lavat pyö­ri­vät ilman yhteis­kun­nan tukea.

Me kan­sa­lai­set­han olem­me rahoit­ta­neet tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta val­tion anta­man tuen muo­dos­sa. Tuu­li­voi­man raken­ta­jat ovat saa­neet tuot­ta­mas­taan säh­kös­tä niin sano­tun takuu­hin­nan. Val­tio on kor­van­nut vero­ra­hoil­la mark­ki­na­hin­nan ja takuu­hin­nan väli­sen ero­tuk­sen.

Sinäl­lään täl­lais­ta tuke­mis­ta ei voi pitää tavat­to­ma­na tilan­tees­sa, jos­sa val­tio halu­aa alu­eel­leen uut­ta teol­li­suut­ta. Val­tion tuel­la on sysät­ty liik­keel­le monia teol­li­suu­de­na­lo­ja niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Ilman val­tion tukea tuu­li­voi­ma tus­kin oli­si ran­tau­tu­nut Suo­meen nykyi­sel­lä vauh­dil­la. Koko­nai­suu­den taus­tal­la vai­kut­ta­vat toki myös ilmas­to­ta­voit­teet.

Jos Suo­meen pys­ty­tään jat­kos­sa raken­ta­maan täy­sin mark­ki­naeh­tois­ta tuu­li­voi­maa, voi se muo­ka­ta maan ener­gia­mark­ki­noi­ta tule­vai­suu­des­sa voi­mak­kaas­ti. Mui­den muas­sa ydin­voi­ma­la­hank­keet täy­tyy näh­dä uudes­sa valos­sa, jos esi­mer­kik­si Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­sen yli­opis­ton las­kel­mat pitä­vät paik­kan­sa. Nii­den mukaan Iin Vii­na­mäen tuu­li­voi­ma­loi­den säh­kön hin­ta oli­si jopa nel­jän­nek­sen alhai­sem­pi kuin ydin­säh­kön.

Kai­kil­la asioil­la on hyvät ja huo­not puo­len­sa. Esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­lat eivät olleet­kaan pie­niä ja söpö­jä raken­nuk­sia, vaan mai­se­man val­taa­via iso­ja teol­li­suus­lai­tok­sia. Moni on koke­nut myös esi­mer­kik­si niis­tä syn­ty­vän äänen hai­tak­si. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si vesi­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen pato­si joet, mut­ta har­va oli­si val­mis luo­pu­maan nii­den jau­ha­mas­ta hyvin­voin­nis­ta.
Säh­kö ei tule pis­to­ra­si­aan omia aiko­jaan, vaan se on teh­tä­vä jol­lain kons­til­la. Mitä vih­reäm­mäl­lä sen parem­pi.

Pek­ka Kevä­jär­vi