Toi­mit­ta­jal­ta: Men­nään kesärientoihin

Kesä­ta­pah­tu­mat ovat täy­des­sä vauh­dis­sa. Vii­kon­vaih­tees­sa oli kesäis­tä pöhi­nää muun muas­sa Hau­ki­pu­taan Mar­tin­nie­mes­sä, Iis­sä ja Yli-Iin Kierikissä.

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ‑pik­nik on jo käsi­te, sil­lä jo kym­me­ne­nä vuon­na väki on kokoon­tu­nut Ukko­lan­ran­nan hie­ti­kol­le kuun­te­le­maan musiik­kia ja naut­ti­maan muus­ta kult­tuu­ri­tar­jon­nas­ta sekä omis­ta eväis­tään. Iis­sä puo­les­taan jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na maa­il­man­kin ensim­mäi­sek­si mai­nos­tet­tu ilmas­to­kel­lun­ta, jon­ka päät­teek­si pidet­tiin Nät­te­Pop­Pik­nik Nät­te­po­rin taka­pi­hal­la. Alu­eel­la oli Art Ii Bien­naa­lin­kin tapah­tu­mia, joten tar­jol­la oli niin musiik­kia kuin muu­ta­kin kult­tuu­ria. Kan­sain­vä­li­nen bien­naa­li ulko­maa­lai­si­ne tai­tei­li­ja­vie­rai­ne aiheut­ti ihas­tus­ta ja ihme­tys­tä­kin Iin kylä­ku­vas­sa koko vii­me vii­kon. Kaik­ki eivät tosin olleet yksi­mie­li­sen ihas­tu­nei­ta veden lirut­te­le­mi­ses­ta kupis­ta toi­seen tai eivät tien­neet, miten suh­tau­tua tar­jol­la ollei­siin per­for­mans­sei­hin. Mut­ta sitä­hän tai­de par­haim­mil­laan on: ihas­tut­ta­vaa ja vihastuttavaa. 

Kie­ri­kin kivi­kau­ti­nen kylä aset­tau­tui vii­me vii­kol­la moot­to­ri­sa­ha­veis­tos­kurs­sin näyt­tä­mök­si. Kurs­sin hui­pen­nuk­se­na jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na veis­tos­kil­pai­lu, jos­sa moot­to­ri­sa­han päri­nää pää­si seu­raa­maan ylei­sö­kin, jota tosin oli­si mah­tu­nut pai­kal­le pal­jon enem­män­kin. Kah­den vuo­den jäl­keen veis­tos­kurs­sin jär­jes­tä­jät entei­le­vät­kin, että aina­kaan ihan saman­lai­se­na tätä tapah­tu­maa ei enää nähdä.

Etu­kä­teen on vai­ke­aa arvioi­da, mit­kä tapah­tu­mat jää­vät elä­mään vuo­sik­si, mit­kä taas kuih­tu­vat alkuun­sa. Asi­aan vai­kut­ta­vat tapah­tu­mien jär­jes­te­lyt, mut­ta myös ylei­sö. Ehkä mei­dän oli­si syy­tä men­nä ennak­ko­luu­lot­to­mam­min mukaan uuden­lai­siin­kin tapah­tu­miin sääs­tä tai sääs­kien mää­räs­tä välit­tä­mät­tä. Kesä ja kesä­ta­pah­tu­mat ovat nyt. Kun pitää untu­va- ja sade­ta­kin, vil­la­kyn­sik­käät ja sääs­ki­myr­kyn käden ulot­tu­vil­la, on vas­taa­not­ta­vai­nen jo aika monen­lai­sel­le kesäriennolle.

Tui­ja Järvelä-Uusitalo