Toi­mit­ta­jal­ta: Loh­ta Kiiminkijoesta?

Kii­min­ki­joen ylä­juok­sun kala­mie­het ja ‑nai­set kuu­lem­ma jo sadat­te­le­vat sitä, että Hau­ki­pu­taan har­ras­ta­jat pää­se­vät vete­le­mään par­haat lohet pääl­tä, kun Kii­min­ki­jo­ki ava­taan kunin­gas­ka­lan kul­kea. Aina­kaan puo­lan­ka­lai­sil­le ei jää yhtään.

Kii­min­ki­joen ja meren koh­taa­mis­paik­kaan on ker­ty­nyt hiek­ka­pat­ja, joka on asian­tun­ti­joi­den mukaan kään­nyt­tä­nyt lohen pois Kii­min­ki­joen suul­ta. Lie­ne­vät huo­noon vas­taan­ot­toon tym­pään­ty­nee­nä jat­ka­neet mat­kaa Iin, Tor­nion ja Kemin suun­taan. Oulun kau­pun­kia on syy­tä nyt kiit­tää sii­tä, että se on ryh­ty­mäs­sä avaa­maan joki­suu­ta (Ran­ta­poh­ja 8.2.). Par­haas­sa tapauk­ses­sa vene­väy­län ruop­paus teh­dään jo ensi kesänä.

Muis­ta­nee­ko aina­kaan ylä­juok­sul­la kukaan sitä, mihin vuo­den­ai­kaan lohi on nous­sut jokeen. Jo ehkä kevääl­lä vai­ko vas­ta syk­sym­mäl­lä. Ja jos lohia läh­ti­si nouse­maan jokeen vaik­ka­pa ensi syk­sy­nä, niin luul­ta­vas­ti­han nii­tä ei sai­si joes­ta pyytää.

Lohen nousua Kii­min­ki­jo­keen ja lisään­ty­mis­tä sii­nä ovat tie­ten­kin estä­neet mer­kit­tä­väs­ti muut­kin teki­jät kuin Hau­ki­pu­taan san­ta­pak­ka. Veden laa­tu on ollut ihmi­sen toi­mien myö­tä niin heik­ko, että nir­so lohi ei ole läh­te­nyt ruseh­ta­vaan vir­taan uimaan.

Toi­saal­ta veden laa­tu on paran­tu­nut vii­me aikoi­na. Joki vir­taa koti­paik­ka­ni ohi Yli­kii­min­gis­sä, ja eri­tyi­ses­ti 1980-luvul­la veden laa­tu saat­toi olla niin huo­no, että sen heik­kou­det pys­tyi erit­te­le­mään hajuais­til­la. Sit­tem­min joel­la on ollut kirk­kaam­pia vuo­sia, ja tie­dän, että joes­ta on Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­län koh­dal­ta­kin saa­tu jos­kus sattumakojamo.

Hau­ki­pu­taal­la teh­tä­vä ruop­paus tulee lisää­mään Kii­min­ki­joen vir­taus­ta ja samal­la paran­ta­maan veden laa­tua. Pal­jon on kui­ten­kin teh­tä­vää myös joen ylä­juok­sul­la. Mis­sä mää­rin voi­daan vähen­tää met­sä­oji­tuk­sen ja tur­ve­tuo­tan­non vai­ku­tuk­sia? Kuin­ka pal­jon maa­ta­lous kyke­nee vie­lä pie­nen­tä­mään valu­mia jokeen? Mil­lä tavoin joki­var­ren asuk­kaat ja mök­ki­läi­set voi­si­vat paran­taa toi­min­ta­ta­po­jaan? Kyse on yhtei­ses­tä asiasta.

Mut­ta on se met­ka jo aja­tuk­se­na­kin. Että Kii­min­ki­joel­la pääs­täi­siin vie­lä jos­kus pyy­tä­mään loh­ta. Ja että joku sai­si sitä saaliiksikin.

Pek­ka Keväjärvi