Toi­mit­ta­jal­ta: Kirot­tu viherpeukalo

Suu­ret oli­vat toi­veet, kun kevääl­lä raa­ha­sin kotiin parit yrt­ti­tai­met ja tomaa­tin­tai­men. Olin jo edel­tä­vä­nä syk­sy­nä aja­tel­lut mur­ta­va­ni viher­peu­ka­lon kirouk­sen, joka on ollut pii­na­na­ni niin kau­an kuin muis­tan. Kirouk­sen takia oikeas­taan mikä tahan­sa kas­vi, jota tun­nol­li­ses­ti hoi­vaan, heit­tää hen­ken­sä ennen aiko­jaan dra­maat­ti­sim­mal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Täs­sä vai­hees­sa lie­nee tar­pee­ton­ta sanoa, että kirous on edel­leen vah­vas­ti läs­nä. Kevään aika­na ano­pin­kie­le­ni ja mehi­kas­vi­ni otti­vat hat­kat yhteis­tuu­min. Kir­jo­rön­sy­lil­ja­ni alkoi kitua heti kotii­ni pääs­ty­ään, mut­ta sin­nit­te­lee edel­leen joten kuten elossa.

Yllät­ty­nyt olen sii­tä, että tai­me­na osta­ma­ni per­sil­ja ja sit­ruu­na­me­lis­sa ovat edel­leen ihan hyvin­voi­via. Myös istut­ta­ma­ni mar­ket­tia­vo­ka­don sie­men on kas­vat­ta­nut keit­tiön­pöy­däl­lem­me komean pik­ku puun, joka pus­kee edel­leen leh­tiä tasai­seen tah­tiin pihalle.

Myös kak­tuk­set tai­ta­vat elää vie­lä, en ole kyl­lä var­ma. En uskal­la men­nä tar­kis­ta­maan, jot­ta kirot­tu viher­peu­ka­lo­ni ei lan­ge­ta kirous­taan nii­den­kin ylle.

Eri­tyi­se­nä mur­heenk­ryy­ni­nä on kui­ten­kin se tomaat­ti­pen­sas. Se teki kak­si tomaat­tia, joi­den ilmes­ty­mi­sen jäl­keen koko lop­pu­kas­vi tun­tui menet­tä­vän elä­mä­ni­lon­sa – leh­det kel­las­tu­vat, käpris­ty­vät, nuok­ku­vat ja kas­vin ylei­sil­me on vaan sur­kea. Ne kak­si tomaat­tia­kaan eivät edes ota kyp­syäk­seen tai kas­vaak­seen. Tomaa­tin suur­ku­lut­ta­jaa tämä takais­ku har­mit­taa suuresti.

On ken­ties vaan uskot­ta­va, että sen kun­nol­li­sen vih­rer­peu­ka­lon kans­sa syn­ny­tään, eikä kiro­tun viher­peu­ka­lon kirous­ta voi mur­taa. Oival­luk­sen joh­dos­ta tai­dan täs­tä läh­tien ostaa kotii­ni muo­vi­kas­ve­ja. Aina­kin sii­hen asti, kun­nes kuu­len legen­dan sii­tä tyy­pis­tä, joka on mur­ta­nut tämän traa­gi­sen viher­peu­ka­lon kirouksen.

Ter­hi Ojala

terhi.ojala(at)rantapohja.fi