Toi­mit­ta­jal­ta: Kän­nyk­kä kädes­sä ja mielessä

Eikä suo­ma­lais­ta ero­ta kän­ny­käs­tään mikään, ei mikään pait­si kuo­le­ma ja poliisi.

Jor­ma Eton klas­sik­ko­ru­non osu­via sano­ja voi tai­vu­tel­la sopi­maan lähes tilan­tee­seen kuin tilan­tee­seen. Kun tänä päi­vä­nä kat­soo laji­to­ve­rien­sa kän­nyk­kä­käy­tös­tä ja poh­tii omia­kin tapo­jaan, voi aja­tel­la että suo­ma­lai­sil­le on kas­va­nut vii­des raa­ja tai uusi tah­to, joka mää­rää mis­sä men­nään. Me lii­kum­me kat­se ja kädet äly­pu­he­li­mes­sa ja monet vie­lä puhu­vat sii­hen samaan aikaan – ikään kuin itsek­seen. Pari­sen vuot­ta sit­ten 85-vuo­ti­aa­na kuol­leen Jor­ma Eton nuo­ruu­des­sa täl­lä taval­la käyt­täy­ty­viä suo­ma­lai­sia var­ten oli oma paik­kan­sa, jos­sa pidet­tiin ovet lukossa.

Moni moit­tii nuo­ria lii­al­li­ses­ta äly­pu­he­li­men käy­tös­tä. Kiel­tä­mät­tä onkin huvit­ta­vaa seu­ra­ta vaik­ka­pa huol­toa­se­man baa­rin nurk­kaan sijoit­tu­neen poi­ka­jou­kon käy­tös­tä. Pojat ovat hil­jaa kuin ret­rii­tis­sä, mut­ta peu­ka­lot vis­paa­vat kän­ny­kän näy­töl­lä. Suo­ri­te­taan­ko sii­nä jon­kin­lais­ta yhteis­tä rukousta?

Oikeas­ti­han tuol­lais­ta käy­tös­tä ei näe vain nuo­ri­son paris­sa. Moni aikui­nen toh­ti­nee myön­tää, että kän­ny­kän jat­ku­vas­ta vil­kui­lus­ta on kehit­ty­nyt rie­sa ja monil­le suo­ras­taan riip­pu­vuus. Ja onhan vai­ke­aa olla elä­mät­tä kän­nyk­kä kädes­sä ja mie­les­sä, kun kaik­ki muut­kin teke­vät niin.

Aivan oma lukun­sa lie­nee kou­lue­lä­mä, jon­ka pii­ris­sä äly­lait­teis­ta on tul­lut siu­naus, mut­ta myös kirous. Lait­tei­ta voi hyö­dyn­tää ope­tuk­ses­sa ja tie­don­haus­sa, mut­ta ne ovat myös häi­riö­te­ki­jöi­tä ja kes­kit­ty­mis­ky­vyn tap­pa­jia. Luul­ta­vas­ti useim­mat opet­ta­jat jou­tu­vat huo­maut­ta­maan lait­tei­den käy­tös­tä päivittäin.

Rans­kan kou­luis­sa on tul­lut syys­kuun alus­ta voi­maan sään­tö, joka sal­lii puhe­li­men otta­mi­sen käyt­töön vas­ta kou­lu­päi­vän pää­tyt­tyä. Moni suo­ma­lai­nen­kin opet­ta­ja voi­si olla kii­tol­li­nen täl­lai­ses­ta sel­keäs­tä ohjeistuksesta.

Tek­niik­ka hal­lit­see monin tavoin elä­määm­me, eikä esi­mer­kik­si äly­pu­he­li­men käy­tön pitem­piai­kai­sia vai­ku­tuk­sia tai­de­ta juu­ri tun­tea. Aina­kin se tai­taa pirs­toa kes­kit­ty­mis­ky­kym­me You­tu­be-videon mit­tai­sik­si pätkiksi.

Pek­ka Keväjärvi