Toi­mit­ta­jal­ta: Hat­tu pääs­tä

Hat­tu pääs­tä ja kii­tos jokai­sel­le arjen san­ka­ril­le. Jokai­sel­le, joka kysyy, tar­vit­see­ko naa­pu­ri apua. Jokai­sel­le hoi­ta­jal­le ja lää­kä­ril­le, joka nyt on töis­sä oman ter­vey­ten­sä uhal­la. Jokai­sel­le päi­vä­ko­dis­sa työ­tään teke­väll­le, joka huo­leh­tii per­hei­den pik­ku tah­ma­tas­suis­ta tämän viruk­sen aika­na.

Jokai­sel­le opet­ta­jal­le, joka ottaa digi­loik­kaa yhdes­sä oppi­lai­den­sa kans­sa. Jokai­sel­le per­heel­le, joka sin­nit­te­lee etä­työn ja etä­kou­lun väli­maas­tos­sa. Jokai­sel­le vapaa­eh­toi­sel­le, joka vas­taa aut­ta­vis­sa puhe­li­mis­sa ihmis­ten hätään. Jokai­sel­le kau­pan alan työn­te­ki­jäl­le, joka huo­leh­tii, että saam­me käy­dä osta­mas­sa ruo­kam­me. Jokai­sel­le bus­si­kus­kil­le, rek­ka­mie­hel­le ja muil­le, jot­ka huo­leh­ti­vat, että tava­ra liik­kuu ja pyö­rät pyö­ri­vät.

Jokai­sel­le polii­sil­le ja varus­mie­hel­le­kin, jot­ka tur­vaa­vat arkea poik­keus­o­lois­sa. Jokai­sel­le sii­voa­jal­le, joka huo­leh­tii, että pai­kat pysy­vät puh­tai­na. Jokai­sel­le, jol­ta löy­tyy kan­nus­ta­va sana lähim­mäi­sel­le, joka on vai­keas­sa tilan­tees­sa. Jokai­sel­le har­ras­teoh­jaa­jal­le, joka on kek­si­nyt uusia tapo­ja ryh­män­sä har­ras­tuk­sen jat­ku­mi­sek­si.

Jokai­sel­le sai­ras­tu­neel­le. Jokai­sel­le yksi­näi­sel­le. Jokai­sel­le ahdis­tu­neel­le.

Jokai­sel­le, joka uskal­taa hymyil­lä vas­taan­tu­li­jal­le len­kil­lä tai kau­pas­sa. Kii­tos!! Kii­tos roh­keu­des­ta meil­le kai­kil­le näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na aikoi­na. Ollaan ihmi­siä ihmi­sil­le.