Ter­vei­siä lomarintamalle

Monil­la on näi­nä päi­vi­nä ollut edes­sään läh­tö sin­ne jon­ne­kin loma­rin­ta­mal­le. Tai läh­tö on mah­dol­li­ses­ti nur­kan taka­na. Kuu­lem­ma innok­kaim­pia on pitä­nyt sitoa Poh­jan­maal­la työ­pöy­tään­sä tai ‑konee­seen­sa kiin­ni, jot­ta nämä eivät ryn­nis­täi­si lomal­le ennen aikojaan.

Tai­taa kui­ten­kin olla tar­peel­lis­ta vähän selit­tää. Kun minä mei­naan, olen ennen ollut – lomal­la – jo moneen ottee­seen elä­mä­ni aika­na. Väi­nö Lin­nan Tun­te­mat­to­mas­ta soti­laas­ta löy­tyy hiu­kan muok­kaa­mal­la ohjei­ta moneen tilanteeseen.

Ei sii­nä oikeas­taan muu­ta ole, mut­ta rau­hal­li­ses­ti se on otet­ta­va. Kii­re on pidet­tä­vä ajal­laan, mut­ta tur­ha her­moi­le­mi­nen ei edus­ta mitään. Lomal­la on syy­tä aset­taa täh­täin tär­keim­pien asioi­den koh­dal­le, se on paras, ja sii­tä se selviää.

Hei­nä­kuu on luon­nol­li­sis­ta syis­tä suo­ma­lais­ten suo­si­tuin loma­kuu­kausi. Työ­tä­te­ke­vis­tä lähem­mäs 40 pro­sent­tia saat­taa olla lomal­la juu­ri hei­nä­kuus­sa. Se tar­koit­taa aina­kin mil­joo­naa lomailijaa.

Suo­mi onkin hei­nä­kuus­sa kiin­ni. Täl­lä on esi­mer­kik­si meil­le leh­ti­maa­ka­reil­le seu­rauk­sen­sa. Tie­don­han­kin­ta vai­keu­tuu, kun päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten puhe­li­mis­sa ja säh­kö­pos­teis­sa on loma­vas­taa­jat pääl­lä. Tele­vi­sios­sa ja radios­sa­kin voi­daan esit­tää uusin­to­ja, mut­ta kuka­pa nyt luki­si uudel­leen vii­me vuo­den uutisia.

Myös lomal­le jää­mi­ses­tä voi raken­taa itsel­leen mie­len krii­sin. Eten­kin jos kuun­te­lee asian­tun­ti­joi­ta. Tun­tu­vat­ko tutuil­ta: loma­ma­sen­nus, loman jäl­kei­nen masen­nus, loma-ahdis­tus, loman jäl­kei­nen ahdis­tus, loma­stres­si , loman jäl­kei­nen stres­si. Ja miten oli­si loma­uu­pu­mus ja loman jäl­kei­nen uupumus.

Lii­al­li­sia tavoit­tei­ta lomal­le ei kan­na­ta aset­taa, jos saan sanoa. “Tur­ha her­moi­le­mi­nen ei edus­ta mitään”, tote­si Tun­te­mat­to­man Kos­ke­la joukkueelleen.