Sata lasis­sa

Kenel­tä­kään ei ole var­mas­ti jää­nyt huo­maa­mat­ta, että tänä vuon­na Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta. Voi vain ihme­tel­lä ja ihas­tel­la sitä ideoit­ten mää­rää, mitä juh­la­vuo­si on poi­ki­nut hui­pen­tuak­seen itse­näi­syys­päi­vä­nä 6.12. Juh­la­vuo­den tee­ma­na on Yhdes­sä, ja sitä aja­tus­ta on läh­det­ty jalos­ta­maan sisul­la ja sydä­mel­lä, pie­nem­pien ja suu­rem­pien teko­jen ja tapah­tu­mien muo­dos­sa. Ellei­vät mit­kään tapah­tu­mat tavoi­ta kaik­kia kan­sa­lai­sia, taatusti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus