Sata lasis­sa

Kenel­tä­kään ei ole var­mas­ti jää­nyt huo­maa­mat­ta, että tänä vuon­na Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta. Voi vain ihme­tel­lä ja ihas­tel­la sitä ideoit­ten mää­rää, mitä juh­la­vuo­si on poi­ki­nut hui­pen­tuak­seen itse­näi­syys­päi­vä­nä 6.12. Juh­la­vuo­den tee­ma­na on Yhdes­sä, ja sitä aja­tus­ta on läh­det­ty jalos­ta­maan sisul­la ja sydä­mel­lä, pie­nem­pien ja suu­rem­pien teko­jen ja tapah­tu­mien muo­dos­sa.

Ellei­vät mit­kään tapah­tu­mat tavoi­ta kaik­kia kan­sa­lai­sia, taa­tus­ti sel­lai­nen on juh­la­vuo­den ohjel­mis­toon sisäl­ty­vät yhtei­set kah­vit. Itse­näi­syys­päi­vän aat­to­na työ­pai­kat, yri­tyk­set ja arjen yhtei­söt haas­te­taan ilta­päi­vä­kah­vi­het­keen kel­lo 14. Mikä sen peri­suo­ma­lai­sem­paa kuin juo­da yhdes­sä kah­vit – kuka sit­ten mis­sä­kin.

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­väl­lä van­hus­ten­vii­kol­la Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut jakaa mak­sut­to­mat liu­kues­teet kai­kil­le 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le oulu­lai­sil­le Suo­men juh­la­vuo­den lah­ja­na. Aivan lois­ta­va idea. Tämä ei ole april­li­pi­la, vaan liu­kues­tei­tä jae­taan Oulu10 -pal­ve­lu­pis­teis­sä per­jan­tai­hin 6.10 saak­ka kel­lo 9–15. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la liu­kues­teet voi hakea Oulu10-pis­teis­tä Hau­ki­pu­taal­ta, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä. Haki­joi­ta neu­vo­taan varau­tu­maan hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen esit­tä­mi­seen. Suo­ma­lais­ta sisua­kin voi­daan tar­vi­ta, sil­lä jono­ja voi syn­tyä.

Lah­joi­tus on läm­min ele ikäih­mi­sil­le. Jokai­sen kaa­tu­mi­sen ehkäi­se­mi­nen on tär­ke­ää pait­si inhi­mil­li­ses­ti ihmi­sel­le itsel­leen, myös kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti. Nyt kun eläm­me — juh­la­vuo­des­ta ja pie­nes­tä nousu­kau­des­ta­kin huo­li­mat­ta – ala­ti jat­ku­vas­sa sääs­tö- ja leik­kaus­ku­ri­muk­ses­sa kai­kil­la sek­to­reil­la, soi­si näke­vän­sä entis­tä huo­lel­li­sem­paa ja vas­tuul­li­sem­paa poh­din­taa sii­tä, mitä kaik­ki toi­met ja muu­tok­set vai­kut­ta­vat itse kun­kin arkeen ja työ­hön. Eikö ihmi­nen kui­ten­kin ole se kai­kis­ta tär­kein.

Auli Haa­pa­la auli.haapala(at)rantapohja.fi