Pre­si­den­tin­vaa­lit lähestyvät

Seu­raa­vat pre­si­den­tin­vaa­lit eivät ole niin­kään kau­ka­na. Ensim­mäi­sen kier­rok­sen var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 28.1.2024. Voi ennus­taa, että vaa­leis­sa jär­jes­te­tään toi­nen kier­ros ja sen var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 11.2.2024.

Mut­ta kat­so­taan­pa muu­ta­ma kier­ros taak­se­päin. Istu­va pre­si­dent­ti Mart­ti Ahti­saa­ri ei halun­nut vuon­na 1999 läh­teä ehdok­kaak­si SDP:n esi­vaa­liin. Puo­lu­een vuo­den 2000 vaa­lien pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si valit­tiin­kin Tar­ja Halo­nen, joka voit­ti vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la kes­kus­tan Esko Ahon pro­sen­tein 51,6–48,4.

Nykyi­nen pre­si­dent­ti, sil­loin kokoo­muk­sen Sau­li Nii­nis­tö oli muka­na vuo­den 2006 pre­si­den­tin­vaa­lis­sa. Istu­va pre­si­dent­ti Halo­nen haki jat­ko­kaut­ta ja tuli­kin vali­tuk­si vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la pro­sen­tein 51,8–48,2. Nii­nis­tö oli kakkonen.

Vuo­den 2012 vaa­leis­sa kokoo­muk­sen Sau­li Nii­nis­tön voit­to vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la oli var­sin sel­vä. Hän päi­hit­ti vih­reit­ten Pek­ka Haa­vis­ton kan­na­tus­pro­sen­tein 62,6–37,4.

Vuo­den 2018 pre­si­den­tin­vaa­lis­sa istu­va pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aset­tui valit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdok­kaak­si, jota tuki­vat kokoo­mus ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit. Nii­nis­tön kan­san­suo­sio oli niin suur­ta, että vuo­den 2018 vaa­leis­sa ei tar­vit­tu tois­ta kier­ros­ta. Nii­nis­tö sai 62,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vaa­lien kak­ko­sen, vih­reit­ten Pek­ka Haa­vis­ton kan­na­tus oli 12,4 prosenttia.

Pre­si­den­tin­vaa­lit kiin­nos­ta­vat hen­ki­lö­vaa­li­na suo­ma­lai­sia vaa­leis­ta eni­ten ja nii­den äänes­ty­sak­tii­vi­suus onkin nous­sut var­sin kor­keak­si. Tosin vuo­den 2018 vaa­leis­sa se las­ki edel­lis­ten vaa­lien toi­sen kier­rok­sen 72,8 pro­sen­tis­ta 66,7 pro­sent­tiin. Vuo­den 2000 vaa­leis­sa toi­sen kier­rok­sen äänes­tys­pro­sent­ti oli 80,2.

Vuo­den 2024 pre­si­den­tin­vaa­lien koko ehdo­kas­a­set­te­lu on sel­vil­lä tors­tai­na 21.12.2023, kun se vah­vis­te­taan Hel­sin­gin vaa­li­pii­ri­lau­ta­kun­nas­sa. Kam­pan­join­ti on tie­ten­kin jo käyn­nis­sä. Lain mukai­nen kam­pan­ja-aika alkoi tois­sa perjantaina.