Toi­mit­ta­jal­ta: Oltai­siin­ko juhan­nuk­se­na nös­sö­jä?

Suo­ma­lai­sia juhan­nus­pe­rin­tei­tä ovat ylen­syön­ti, hol­ti­ton alko­ho­lin käyt­tö, tap­pe­le­mi­nen ja huk­ku­mi­nen, aina­kin jos perin­teis­tä juhan­nusuu­ti­soin­tia on usko­mi­nen. Vuo­des­ta toi­seen saam­me – tai pikem­min­kin jou­dum­me – lukea otsi­koi­ta, jois­sa arvail­laan mon­ta­ko huk­kuu tänä kes­ki­ke­sän juh­la­na. Ei järin aurin­koi­sia aihei­ta.

Juhan­nuk­se­na huk­ku­mi­nen on Suo­mes­sa niin surul­li­sen kuu­lui­sa ilmiö, että sitä googlaa­mal­la löy­tää juhan­nus­huk­ku­mis­ti­las­toil­le pyhi­te­tyn verk­ko­si­vun. Tilan­teen hir­te­hi­syyt­tä kuvas­taa on myös se, että samai­sel­la sivul­la voi halu­tes­saan vei­ka­ta, kuin­ka mon­ta huk­ku­mis­ta ja kuo­le­maa pää­tyy tämän juhan­nuk­sen tilas­toi­hin. Tätä kir­joit­taes­sa­ni ano­nyy­mien netin­käyt­tä­jien enem­mis­tö veik­kaa kuut­ta huk­ku­mi­suh­ria 25 äänen osuu­del­la. Paras vaih­toeh­to oli­si tie­ten­kin nol­la, mut­ta vuon­na 1973 alka­neen tilas­toin­nin aika­na ollaan par­haim­mil­laan­kin sel­vit­ty yhdel­lä huk­ku­mi­sel­la juhan­nuk­se­na 2014.

Tyy­pil­li­nen juhan­nuk­sen huk­ku­ja on mies. Mik­si näin? Onnet­to­muuk­sien ja sai­ras­koh­taus­ten osuut­ta esi­mer­kik­si sau­nas­ta uimaan läh­te­nei­den koh­dal­la ei voi jät­tää huo­mioi­mat­ta, mut­ta osan­sa lukuun antaa mei­dän mie­so­le­tet­tu­jen näyt­tä­mi­sen halu ja alko­ho­lin aiheut­ta­ma varo­mat­to­muus. ”Kovan äijän” roo­liin kuu­luu lät­rä­tä alko­ho­lia ilman, että se ”tun­tuu mis­sään” ja kokeil­la fyy­si­sen ja hen­ki­sen kant­tin­sa rajo­ja mil­loin mil­lä­kin tavoin.

Pelas­tus­lai­tok­set iloit­se­vat takuul­la tule­val­le juhan­nuk­sel­le luva­tus­ta koi­ra­nil­mas­ta. Läm­pi­mien kelien paha­na tapa­na kun on kas­vat­taa satoa juhan­nus­ten tapa­tur­ma­ti­las­tois­sa. Mut­ta sil­ti voi vain ihme­tel­lä, että mikä mei­hin muu­ten jär­ke­viin ihmi­siin iskee päi­vien olles­sa pisim­mil­lään. Sumen­taa­ko kes­kiyön aurin­ko suh­teel­li­suu­den tajun?

Joten mitä jos naka­taan tänä juhan­nuk­se­na sosi­aa­li­set pai­neet ros­ka­ko­riin ja pide­tään jär­ki pääs­sä? Jos on pak­ko pääs­tä vesil­le, niin pue­taan ne pelas­tus­lii­vit jo ran­nas­sa. Eri­tyi­ses­ti map­pi Ö:hön kuu­lui­si käsi­tys alko­ho­lin suur­ku­lu­tuk­ses­ta ”mie­huu­den mit­ta­ri­na”, sil­lä sii­tä har­ha­luu­los­ta ei ole kos­kaan aiheu­tu­nut kel­le­kään mitään hyvää. Pojat eivät ole ”vain poi­kia” ja type­ryyt­tä ei tar­vit­se kat­soa sor­mien läpi, vaan ollaan mie­luum­min vaik­ka ihan rehel­li­ses­ti nös­sö­jä. Nau­ti­taan kesäs­tä tur­val­li­ses­ti.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma
mirko.siikaluoma(at)rantapohja.fi