Nyt­hän on pian vaa­lit!

Olet­te­ko huo­man­neet. Suo­mes­sa käy­dään muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä tär­keät vaa­lit, jois­sa kan­sa­lai­set valit­se­vat maal­leen mer­kit­tä­vim­män yksit­täi­sen ulko­po­liit­ti­sen toi­mi­jan. Pre­si­den­tin­vaa­lien ensim­mäi­nen kier­ros käy­dään tam­mi­kuun 28. päi­vä­nä ja mah­dol­li­nen toi­nen kier­ros 11. päi­vä hel­mi­kuu­ta.
Tie­dos­sa ole­vat ehdok­kaat ovat kes­kus­tan Mat­ti Van­ha­nen, SDP:n Tuu­la Haa­tai­nen, perus­suo­ma­lais­ten Lau­ra Huh­ta­saa­ri, vasem­mis­to­lii­ton Mer­ja Kyl­lö­nen, RKP:n Nils Tor­valds, vih­reit­ten Pek­ka Haa­vis­to sekä istu­va pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, joka aset­tuu ehdok­kaak­si valit­si­jayh­dis­tyk­sen kaut­ta. Ehdok­kaak­si voi yltää myös vii­me vaa­lien ensim­mäi­sen kier­rok­sen kol­mo­nen Paa­vo Väy­ry­nen, jol­la on menos­sa kan­nat­ta­ja­kort­tien keruu. Ehdo­kas­ha­ke­muk­set on jätet­tä­vä vii­meis­tään 12.12.
Joku on on mai­nin­nut, että vaa­lien jän­nit­tä­vin asia tulee ole­maan se, pää­see­kö Sau­li Nii­nis­tö jat­ka­maan viras­saan jo ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen. Voi olla, että niin ei kui­ten­kaan käy, vaik­ka Sau­li Nii­nis­tö onkin ollut suo­sit­tu kan­san pii­ris­sä. Kil­pai­le­via ehdok­kai­ta on sen ver­ran, että äänet hajaan­tu­vat ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Näh­tä­väk­si jää, tois­tuu­ko vuo­den 2012 pre­si­den­tin­vaa­lien ase­tel­ma, jos­sa vas­tak­kain toi­sel­la kier­rok­sel­la oli­vat tuol­loin kokoo­muk­sen ehdok­kaa­na ollut Nii­nis­tö ja vih­reit­ten Haa­vis­to.
Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vuo­den 2012 pre­si­den­tin­vaa­lien suo­sik­ki oli ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tuol­loin kes­kus­tan ehdok­kaa­na ollut Paa­vo Väy­ry­nen. Nii­nis­tö hävi­si hänel­le koko vaa­li­pii­ris­sä, mut­ta oli kui­ten­kin koko val­ta­kun­nan ykkö­nen.
Toi­sel­la kier­rok­sel­la Nii­nis­tö sai sel­keän enem­mis­tön äänis­tä niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin esi­mer­kik­si Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin.
Vaa­lien kam­pan­join­ti­rin­ta­mal­la on ollut tähän saak­ka var­sin hil­jais­ta, vaik­ka kysees­sä ovat kan­sa­lai­sia eni­ten kiin­nos­ta­vat vaa­lit.

Pek­ka Kevä­jär­vi