Kuusa­mon­tie tar­vit­see remonttinsa

Arjes­sa tois­tu­va tur­va­ton tapah­tu­ma Kuusa­mon­tiel­lä välil­lä Hint­ta-Yli­kii­min­kiin joh­ta­van tien ris­teys: Jono on oikeal­la kais­tal­la pit­kä ja hidas. Lähes kaik­ki tie­tä­vät, että sump­pu on Yli­kii­min­gin­tien ris­teyk­ses­sä ole­vis­sa lii­ken­ne­va­lois­sa. Sii­nä Kor­ven­ky­län paik­keil­la tie muut­tuu yksi­kais­tai­sek­si. Ete­ne­mi­nen on hidasta.

Joku toi­vei­kas tai röyh­keä läh­tee ohit­ta­maan jonoa tien kak­si­kais­tai­sel­la osuu­del­la ja kii­laa jos­sain koh­din oikeal­le kais­tal­le. Ker­ran olen näh­nyt tapauk­sen, jos­sa kii­laa­jiin kyl­läs­ty­nyt autoi­li­ja siir­tyi vasem­mal­le kais­tal­le ja alkoi ede­tä sii­nä oikean kais­tan lii­ken­teen hidas­ta vauh­tia. Kiel­tä­mät­tä se saat­toi herät­tää minus­sa­kin vahin­go­ni­loa. Vasem­man kais­tan kii­laa­jat jäi­vät jur­raa­maan samaa vauh­tia kuin jonos­sa etenijätkin.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on monia tie­o­suuk­sia, jot­ka vaa­ti­si­vat paran­ta­mis­ta jo tur­val­li­suu­den­kin kan­nal­ta ja yksi tär­keim­mis­tä on Kuusa­mon­tie välil­lä Kor­ven­ky­lä-Kii­min­ki. Tie oli aikoi­naan kak­si­kais­tai­nen välil­lä Hint­ta-Kor­ven­ky­lä, mut­ta se väli muu­tet­tiin neli­kais­tai­sek­si. Jo pit­kään on voi­tu tode­ta, että han­ke jäi ikään kuin kes­ken, kun neli­kais­tai­suut­ta ei jat­ket­tu Kii­min­kiin asti

Kuusa­mon­tien lii­ken­ne­mää­rät ovat kas­va­neet. Se on työ­mat­ka­väy­lä monel­le kii­min­ki­läi­sel­le ja jää­li­läi­sel­le, mut­ta myös val­ta­väy­lä Koil­lis­maa­ta koh­ti kul­ke­val­le liikenteelle.

Ran­ta­poh­ja on vuo­sien mit­taan kir­joit­ta­nut use­aan ottee­seen Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tar­peis­ta, ja myös alu­een polii­ti­kot ovat pitä­neet asi­aa esil­lä. Nyt on jotain tapah­tu­mas­sa­kin, kun maa­kun­nan ELY-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki aloit­ta­vat yleis­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen kos­kien väliä Korvenkylä-Kiiminki.

Suun­ni­tel­mia on laa­dit­tu aiem­min­kin, mut­ta raken­ta­mi­seen asti ei ole vie­lä pää­dyt­ty. Toi­vot­ta­vas­ti täl­lä ker­taa pääs­tään myös toteut­ta­mi­seen asti, sil­lä lii­ken­ne­mää­rien tie­o­suu­del­la arvioi­daan jat­kos­sa­kin kas­va­van merkittävästi.