Kii­min­gin yhteis­työ­ryh­mä, mis­sä olet?

Kau­pun­ki jaet­tiin 22 suur­alu­ee­seen ympä­ris­tö­kun­tien tul­tua osak­si uut­ta Oulua. Hie­no aja­tus oli sil­loin, että näis­sä yhteis­työ­ryh­mis­sä eri aluei­den asuk­kaat pää­se­vät osal­lis­tu­maan ja vai­kut­ta­maan. Muka­na oli tar­koi­tus olla niin yksi­tyi­siä ihmi­siä kuin yhdis­tyk­siä, yhtei­sö­jä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä. Olen maa­lis­kuul­ta saak­ka odot­ta­nut, kos­ka Kii­min­gin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä mah­taa kokoon­tua seu­raa­van ker­ran. Ei ole kokous­ta näky­nyt eikä kuu­lu­nut. Näh­tä­väs­ti kiiminkiläisillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus