Kii­min­gin yhteis­työ­ryh­mä, mis­sä olet?

Kau­pun­ki jaet­tiin 22 suur­alu­ee­seen ympä­ris­tö­kun­tien tul­tua osak­si uut­ta Oulua. Hie­no aja­tus oli sil­loin, että näis­sä yhteis­työ­ryh­mis­sä eri aluei­den asuk­kaat pää­se­vät osal­lis­tu­maan ja vai­kut­ta­maan. Muka­na oli tar­koi­tus olla niin yksi­tyi­siä ihmi­siä kuin yhdis­tyk­siä, yhtei­sö­jä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Olen maa­lis­kuul­ta saak­ka odot­ta­nut, kos­ka Kii­min­gin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä mah­taa kokoon­tua seu­raa­van ker­ran. Ei ole kokous­ta näky­nyt eikä kuu­lu­nut. Näh­tä­väs­ti kii­min­ki­läi­sil­lä ei ole mitään asi­aa, mitä he haluai­si­vat kau­pun­gin suun­taan vies­tiä. Toi­saal­ta ei tun­nu kau­pun­gil­la­kaan ole­van int­res­siä olla yhtey­des­sä kii­min­ki­läi­siin, kun ei yhteis­työ­ryh­mää koi­te­ta saa­da kool­le.
Kii­min­gin suur­alu­ee­seen kuu­lu­vat Kii­min­ki, Hut­tu­ky­lä, Ala­ky­lä ja Han­nus. Asuk­kai­ta on noin 8 300. Luu­li­si, että jotain oli­si ollut mie­les­sä 14.3. jäl­keen­kin.

Kaik­ki muut Ran­ta­poh­jan suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mät ovat kokoon­tu­neet vuo­sit­tain sään­nöl­li­ses­ti noin 3–4 kuu­kau­den välein. Kii­min­gin ryh­mä on jo pit­kään elä­nyt hil­jai­se­loa.

Täy­tyy kui­ten­kin sanoa, että vaik­ka muut ryh­mät ovat kokoon­tu­neet, on niis­sä­kin ajoit­tain kysee­na­lais­tet­tu sitä, ovat­ko yhteis­työ­ryh­mät­toi­mi­va sys­tee­mi. Kau­pun­ki tuo kokouk­siin ajoit­tain vähän kuin täyt­teek­si käsi­tel­tä­väk­si joi­tain asioi­ta, jot­ka eivät kiin­nos­ta asuk­kai­ta. Oikei­siin asioi­hin ja kysy­myk­siin on taas vai­kea saa­da vas­tauk­sia, sil­lä luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ei ole näky­nyt kokouk­sis­sa.

Miten kun­ta­lais­ten ääni saa­tai­siin parem­min kuu­lu­vil­le? Vai eikö ihmi­siä vaan yksin­ker­tai­ses­ti kiin­nos­ta?

Teea Tun­tu­ri