Toi­mit­ta­jal­ta: Fred­die tai­taa yrit­tää pui­jaus­ta

Kas vain. Islan­ti­lai­sek­si tun­nus­tau­tu­va her­ra Fred­die Blay on lähet­tä­nyt minul­le säh­kö­pos­tia. Avoi­mes­ti hän ker­too työs­ken­te­le­vän­sä togo­lai­ses­sa UTB-pan­kis­sa Lomen kau­pun­gis­sa. Mr Fred­die Blay ker­toi­lee, että hänen kuol­leel­la asiak­kaal­laan oli­si sama suku­ni­mi kuin mei­kä­läi­sel­lä.

Tämä­pä sat­tu­ma! Kevä­jär­vi Islan­nis­sa tai sit­ten län­siafrik­ka­lai­ses­sa Togos­sa! Kai­kil­la­han meil­lä on jol­lain tavoin afrik­ka­lai­set suku­juu­ret, mut­ta että ihan saman­ni­mi­siä­kin oli­si vie­lä siel­lä jäl­jel­lä. Siel­tä tuli kui­ten­kin läh­det­tyä ehkä jopa 100 000 vuot­ta sit­ten.

Fred­die Blay pyy­tää minua vas­taa­maan vies­tiin­sä, sil­lä luvas­sa voi­si olla 2,9 mil­joo­nan dol­la­rin perin­tö, jota kukaan muu ei ole hok­san­nut vaa­tia itsel­leen.

Jos­kus olen saa­nut näh­däk­se­ni säh­kö­pos­ti­kir­jeen, jos­sa afrik­ka­lai­nen prin­ses­sa pyy­si apua. Kau­niin Miss Janen piti saa­da maas­ta ulos mil­joo­nia dol­la­rei­ta, sil­lä raho­jen (ja mah­dol­li­sen yhtei­sen onnem­me…) uhka­na oli rois­to­mai­nen setä­mies. Jos oli­sin vas­tan­nut nei­dol­le, oli­sin ehkä alle­kir­joit­ta­nut kir­jeen seu­raa­vas­ti: “Ahvää­ri­mies Peter von Lip­po­nen, rins­sie­vers­ti”.

Mei­tä on yri­tet­ty hui­ja­ta aina, mut­ta luke­mat­to­mil­la tavoil­la toi­mi­va digi­taa­li­nen vies­tin­tä on vie­nyt pui­jaa­mi­sen aivan uudel­le tasol­le. Aivan hil­jan uuti­soi­tiin suo­ma­lais­ten muusi­koi­den nimis­sä teh­dyis­tä hui­jaus­yri­tyk­sis­tä. Sanon että älkää vas­tat­ko sel­lai­siin, vaik­ka toi­ses­sa pääs­sä oli­si Ola­vi Vir­ta, Mari­lyn Mon­roe tai Elvis tai joku elä­vis­tä viih­dea­lan täh­dis­tä.

Ihmis­luon­tee­seen tun­tuu kuu­lu­van, että eten­kin romant­tis­sä­vyi­siin tai todel­la muhe­via raha­pot­te­ja lupaa­viin hui­jauk­siin joku aina ereh­tyy suos­tu­maan. Ei yri­tys oli­si muu­ten niin kova. Joku hui­jauk­sis­ta aina onnis­tuu, ja petet­ty voi menet­tää sato­ja­kin­tu­han­sia euro­ja ja itse­tun­ton­sa.

Jos vas­tai­sin alus­sa mai­nit­se­mal­le­ni Fred­diel­le, hän luul­ta­vas­ti pyy­täi­si minul­ta ensin vaik­ka­pa tuhat­ta euroa perin­tö­asioit­ten hoi­toon. Sit­ten asiat luul­ta­vas­ti vai­keu­tui­si­vat, ja rahaa tar­vit­tai­siin perin­nön Togos­ta Suo­meen saa­mi­sek­si ker­ta ker­ral­ta enem­män.

Mut­ta kai­ken varal­ta ter­vei­siä vaan sin­ne Afrik­kaan. Jos siel­lä vaik­ka on vie­lä serk­ku­ja hen­gis­sä. Toi­vot­ta­vas­ti eivät kuu­lu hui­jaus­kir­jei­tä väsää­viin rois­to­po­ru­koi­hin.