Tie­to­vi­sa 21.1.2019

Kysy­myk­set
1. Mit­kä ovat Iin naa­pu­ri­kun­nat?
2. Mikä on suu­rin Vie­nan­me­ren ran­nal­la ole­va kau­pun­ki?
3. Mil­lä nimel­lä Simo Hänä­läi­sen luo­ma romaa­ni­hah­mo Pie­tu Aho­lai­nen tun­ne­taan parem­min?
4. Min­kä Oulus­sa toi­mi­van urhei­luseu­ran nimes­tä tulee ensim­mäis­tä kir­jain­ta vaih­ta­mal­la tun­net­tu suo­ma­lai­nen bän­di?
5. Min­kä ikäi­set suo­ma­lais­mie­het täyt­tä­vät huo­noi­ten ter­veys­lii­kun­nan suo­si­tuk­set a) 20–29 v. b) 30–39 v. c) 40–49 v., d) 50–59 v.
6. Mikä yhtiö omis­taa Raa­hes­sa ole­van teräs­teh­taan?
7. Min­kä Euroo­pas­sa ole­van vuo­ris­ton kor­kein huip­pu on 3404 m kor­kea Ane­to?
8. Mikä nyky­ään­kin erit­täin tun­net­tu piir­ros­hah­mo esiin­tyi ensi ker­taa elo­ku­vas­sa, joka oli suo­men­net­tu nimel­lä Höy­ry­lai­va Vil­le?
9. Mikä ohjel­ma voit­ti par­haan draa­ma­sar­jan Kul­tai­sen Ven­lan hil­jak­koin pide­tys­sä Ven­la-gaa­las­sa?
10. Mis­sä maas­sa on 14 maa­il­man 20:stä saas­tei­sim­mis­ta kau­pun­gis­ta? a) Intia, b) Kii­na, c) Mek­si­ko, d) Nige­ria

Vas­tauk­set
1. Simo, Ranua, Pudas­jär­vi, Oulu
2. Arkan­ge­li
3. Kät­kä­läi­nen
4. Yli-Iin Nase­va > Kase­va
5. a) 20–29 v.
6. SSAB
7. Pyre­neit­ten
8. Mik­ki Hii­ri
9. Kei­sa­ri Aar­nio
10. a) Intia