Vir­heet kor­ja­taan kyl­lä

Min­na Paa­na­nen ja Juha Raja­la kävi­vät mui­den yli­kii­min­ki­läis­ten kans­sa seu­raa­mas­sa kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous­ta ja kes­kus­te­lua yksi­tyis­tei­den aurauk­sis­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sis­tä alkaa tun­tua sil­tä, että kes­kus­te­lu aiheen ympä­ril­lä ei joh­da hei­dän kan­nal­taan toi­vot­tuun tulok­seen.

Ran­ta­poh­jas­ta 10.1.1980: Jou­lun­ai­kaan vie­rai­li jou­lu­puk­ki kaup­po­jen luo­na ja aje­lut­ti lap­sia porol­la ja pul­kal­la. 4-vuo­tias tyt­tö sai myös kyy­tiä. Hän ker­toi äidil­leen koto­na: ”Jou­lu­puk­ki­pa aje­lut­ti mei­tä sel­lai­sel­la veneen puo­lik­kaal­la.” H.V. Hau­ki­pu­das

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Leh­tien toi­mit­ta­mi­nen on syväs­ti inhi­mil­lis­tä toi­min­taa ja vir­hei­tä sat­tuu. Jos vir­hei­tä ilme­nee, niin ne kor­ja­taan. Ran­ta­poh­ja jul­kai­si 50-vuo­tis­juh­la­leh­ten­sä muka­na 31.10. his­to­rian ensim­mäi­sen Ran­ta­poh­jan loka­kuul­ta 1969. Leh­des­tä on nyt löy­ty­nyt vir­he, jota ei näkö­jään oltu oikais­tu 50 vuot­ta sit­ten. Vii­meis­tään nyt on sen aika. Nimit­täin ensim­mäi­ses­sä Ran­ta­poh­jas­sa sivul­la 5 ker­ro­taan yli­kii­min­ki­läi­sen maan­vil­je­li­jän Arvid Kos­ken aja­tuk­sis­ta ja teke­mi­sis­tä. Oikeas­taan kysees­sä oli Arvid Kas­ki eikä Kos­ki. Ran­ta­poh­jan teke­mäs­tä vir­hees­tä ilmoit­ti Arvid Kas­ken tytär. Olkoon tämä nyt siis kor­jat­tu. Vähän myö­häs­sä, mut­ta kui­ten­kin. Ja muu­ten. Tämä ensim­mäi­nen leh­ti on luet­ta­vis­sa myös osoit­tees­sa www.rantapohja.fi

Jou­lu ava­taan tänään.

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­ma on tänään tors­tai­na 14.11. Hau­ki­pu­taan toril­la kel­lo 17–19. Muka­na on jou­lu­puk­ki ja -muo­ri, Jore Sil­ta­la lau­lat­taa ja ostok­sia voi teh­dä tori­ko­juis­ta. Jou­lu­na­vauk­sen jär­jes­tää Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät.

Pai­kal­le koi­rien kans­sa tule­vien tai lähi­seu­dul­la asu­vien lem­mik­kien omis­ta­jien on syy­tä huo­mioi­da, että tapah­tu­ma päät­tyy ilo­tu­li­tuk­seen kel­lo 19.

Pii­lo­met­sän väki Por­tu­ga­lis­sa.

Yli­kii­min­gin Vesa­las­sa toi­mi­van yksi­tyi­sen päi­vä­ko­din Pii­lo­met­sän väki oli pal­kin­to­mat­kal­la Por­tu­ga­lis­sa jaka­mas­sa hyviä ideoi­taan euroop­pa­lai­sil­le kol­le­goil­leen. Samal­la saa­tiin oppia omaan­kin plak­ka­riin. Euroop­pa­lai­sil­la Science on Sta­ge –fes­ti­vaa­leil­la Por­tu­ga­lin Cascai­sis­sa oli pai­kal­la noin 450 opet­ta­jaa 36 maas­ta jaka­mas­sa hyviä luon­non­tie­tei­siin liit­ty­viä ope­tus­käy­tän­tei­tään toi­sil­leen. Kai­ken kaik­ki­aan esil­lä oli yli 200 opet­ta­jien toteut­ta­maa pro­jek­tia.

Suo­mea pää­si edus­ta­maan nel­jä LUMA-kes­kus Suo­men StarT-ohjel­mas­sa menes­ty­nyt­tä opet­ta­ja­tii­miä, jois­ta yksi oli päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän toteut­ta­ma Play a role and learn. Täs­sä ope­tus­käy­tän­tees­sä lap­set leik­ki­vät eri roo­leis­sa tut­kien samal­la päi­vä­ko­din lähiym­pä­ris­töä.

Video pii­lo­met­sä­läis­ten tut­ki­muk­sis­ta löy­tyy osoit­tees­ta: https://www.youtube.com/watch?v=g8B7faQBqDE

Pal­kin­to­mat­kal­la Por­tu­ga­lin Cascain Science On Sta­ge –tie­de­fes­ti­vaa­leil­la oli Pii­lo­met­sän väkeä ja vii­me vuo­den eska­rit Mil­la, Len­ne ja Mai­ja. Kuva: Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä

Tutus­tu­maan Jää­lin kou­luun!

Jää­lin uuden kou­lun ja koko moni­toi­mi­ta­lon avoi­met ovet vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na 20.11. kel­lo 18–19.30. Tiloi­hin tutus­tu­mi­sen ohel­la voi kuun­nel­la Jää­lin kou­lun kuo­ron lau­lua, ostaa buf­fe­tis­ta herk­ku­ja sekä tutus­tua eri vuo­si­luok­kien ja nuo­ris­toi­men toi­min­taan.

Yli­kii­min­ki­läi­set pet­tyi­vät kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa.

Pie­ni jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä mat­kus­ti Oulun kau­pun­gin­va­tuus­ton kokous­ta seu­raa­maan, sil­lä käsit­te­lys­sä oli val­tuus­toa­loi­te kos­kien yksi­tyis­tei­den aurauk­sia. Yli­kii­min­ki­läi­set toi­voi­vat, että hei­dän näke­myk­sen­sä huo­mioi­tai­siin ja tal­vi­au­rauk­set palau­tet­tai­siin, mut­ta reis­su ei täyt­tä­nyt odo­tuk­sia. Yllät­täen osal­le kun­ta­lai­sis­ta tul­lut kau­pun­gin auraa­mat­to­muus­pää­tös on yli­kii­min­ki­läis­ten mukaan joh­ta­mas­sa sii­hen, että joi­den­kin tei­den käyt­töä tul­laan rajoit­ta­maan. Kau­pun­gin toi­mis­ta asian suh­teen on myös teh­ty hal­lin­to­kan­te­lu.